Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, danes začenja z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Javna razgrnitev poteka od danes, od 25. oktobra, do vključno 25. novembra 2022. V okviru javne razgrnitve lahko na objavljene dokumente na spletni strani MOP podate mnenja in pripombe. Na spletni strani so objavljeni Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,  Okoljsko poročilo s prilogami za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,   Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. V primerjavi s prvim načrtom je posodobljen z najnovejšimi podatki: Pri pripravi so bili tudi v večji meri upoštevani vplivi podnebnih sprememb, predvsem pa je ključna vsebinska razlika v drugem ciklu izvajanja EU poplavne direktive v tem, da imamo od leta 2019 dalje v Sloveniji določenih 86 območij pomembnega vpliva poplav (v primerjavi z 61 območji pomembnega vpliva poplav iz prvega cikla) in zato drugi načrt pripravljen tako, da naslavlja obvladovanje poplavne ogroženosti celovito v okviru 18 porečij na teh 86 območjih. Za vsako izmed teh 18 porečij je pripravljen celosten nabor pregleda stanja s kartami poplavne nevarnosti in kartami poplavne ogroženosti, ciljev ter nabora ukrepov in projektov. Poleg upoštevanja vpliva podnebnih sprememb (kar je bilo upoštevano predvsem pri določitvi območij pomembnega vpliva poplav) načrt prinaša (v primerjavi s prvim načrtom) tudi precej večje število gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi želimo dejansko zmanjšati obstoječo poplavno nevarnost in ogroženost. Učinkovito izvajanje le-teh je ključno in s tem namenom je bila v letu 2015 tudi ustanovljena Direkcija RS za vode kot organ v sestavi MOP.

Zainteresirano javnost vljudno vabimo k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe prosimo posredujte na e-naslov gp.mop@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana do vključno 25. novembra 2022 s pripisom »NZPO II«. Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavljena.

Ministrstvo bo v okviru javne razgrnitve izvedlo tudi javno obravnavo načrta in okoljskega poročila skupaj z dodatkom. Datum javne obravnave načrta bo objavljen naknadno.