Skoči do osrednje vsebine

Rešitve novele Zakona o dolgotrajni oskrbi

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDO) je sistemski in zato zahteven zakon, ki mora na eni strani ponuditi odgovore na potrebe uporabnikov, omogočiti ustrezne pogoje dela za izvajalce dolgotrajne oskrbe in hkrati zagotoviti finančno vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. Za oblikovanje ustreznejših zakonodajnih rešitev, ki bodo omogočile enostaven prehod izvajalcev in uporabnikov v sistem dolgotrajne oskrbe, je nujen sprejem novele ZDO.

Za ustrezno ureditev materialnih pogojev dela, kadra, financiranja, sistemskih, podpornih in informacijskih rešitev, je potrebno daljše prehodno obdobje, kot ga določa ZDO. Zato se s predlagano novelo ZDO podaljšujejo roki za začetek izvajanja za čas enega leta, pri tem pa se ne posega v pravice do dolgotrajne osebe. V tem času se primerljive pravice izvajajo v okviru obstoječega sistema socialnega varstva.

Najbolj problematična določila ZDO se nanašajo na opredelitev kadra v dolgotrajni oskrbi. ZDO namreč ne izhaja iz obstoječih zaposlenih v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje, varstveno delovnih centrih in pri izvajanju pomoči na domu, temveč izpušča pomembne kadrovske profile in zaostruje pogoje za zasedbo delovnih mest, zaradi katerih bi lahko prišlo do situacij, ko obstoječ, že zaposlen kader ne bi mogel nadaljevati s svojim delom.

Nadalje ZDO ne predpisuje metodologije za izračun cene standardne namestitve in prehrane pri izvajalcu DO v javni mreži, zaradi česar ni zagotovljeno kritje realnih stroškov izvajalcev in določena cena storitev v okviru plačilne zmožnosti uporabnika.

Prav tako novela ZDO zasleduje cilj zagotavljanja proračunskih sredstev za financiranje stroškov dela iz naslova dviga plač zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih in sprememb standardov in normativov, da se razbremeni pritisk na povišanje cen oskrbnin, kar je v času naraščajoče draginje velikega pomena.

Zavedamo se, da je ob staranju prebivalstva in vse večjih potrebah po storitvah dolgotrajne oskrbe, ureditev področja dolgotrajne oskrbe z ZDO bistvenega pomena. ZDO bo enotno uredil financiranje, organiziranost in pravno celovitost sistema ter tako zagotovil, da bodo uporabniki prejemali storitve v skladu z njihovimi dejanskimi potrebami. S sistemsko ureditvijo področja bomo omogočili sistem, ki bo zagotavljal enotna merila za ugotavljanje potreb do posameznih storitev in okrepili nabor storitev, ki bodo prispevali h krepitvi samostojnosti in sposobnosti ohranjanja samooskrbe uporabnika dolgotrajne oskrbe. Za nemoten prehod izvajanja socialnovarstvenih storitev v sistem dolgotrajne oskrbe, pa je bistvenega pomena določena vsebinska vprašanja in rešitve spremeniti oziroma dopolniti.