Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 38. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 38. dopisni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je sprejela Spremembe Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG).

Spreminja se šesti odstavek 12. člena Akta o ustanovitvi družbe SiDG (v nadaljnjem besedilu: Akt), ki določa, da preneha mandat odpoklicanem članu nadzornega sveta (NS) šele z dnem imenovanja novega člana (NS), vendar najpozneje v treh mesecih po odpoklicu. Takšna ureditev ima sicer za cilj vedno popolnjeno sestavo NS, da je sestava v skladu s pravicami predlagateljev imenovanja posameznih članov NS, torej, da ne pride do situacije, ko bi se porušilo razmerje moči v nadzornem svetu.

Sprememba Akta sledi navedenemu in omogoča ustanoviteljici prožnost pri odpoklicu članov NS glede datuma prenehanja mandata, da se varuje zgoraj izpostavljene cilje. Poleg tega predlagana sprememba ne vnaša avtomatizma, temveč bo ustanoviteljica v vsakem primeru presodila, ali uporabi takšno možnost prenehanja mandata odpoklicanega že z dnem odpoklica.

Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je sprejela sklep, da se pred potekom mandata odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta (NS) družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG): Branka Neffat, mag. Alojz Kovše in Dragica Vrkič Kozlan.

Skupščina družbe SiDG namesto odpoklicanih članov za mandatno dobo štirih let, in sicer od 21. 10. 2022, kot predstavnika ustanoviteljice, imenuje naslednja člana nadzornega sveta: na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alojza Burjo ter na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrejo Košir.

Vlada v vlogi skupščine družbe SiDG odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice. Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije predlagajo skupščini v imenovanje po enega člana nadzornega sveta ministri: za gozdarstvo, za gospodarstvo, za finance, za ohranjanje narave, in vsakokratna opozicija v državnem zboru.