Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 20. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 20. seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022 – nujni postopek

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022 in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Cilj predloga zakona je oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega sistema Vogršček za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček, ki jim je bilo v letošnjem letu zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje. Na zadrževalniku Vogršček so namreč v začetku leta potekala sanacijska dela in je bilo zajetje prazno. Po začetku polnjenja je nastopila suša in od marca naprej na tem območju ni bilo padavin. Na polnjenje zajetja so vplivale tudi več mesecev trajajoča suša in zelo visoke temperature - polnjenje zajetja se je zelo upočasnilo in ni prišlo do predvidene kote za namakanje, ki znaša 80 metrov nadmorske višine, zato je bilo namakanje onemogočeno.

Vlada bo za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček zagotovila proračunska sredstva v višini do 90.000 evrov. V nasprotnem primeru bi se namreč lahko otežilo finančno stanje lastnikov oziroma zakupnikov kmetijskih zemljišč, možne bi bile tudi likvidnostne težave.

Stališče do Priporočila sklepa Sveta o spremembi sklepa glede začetka pogajanj s Kolumbijo in Mehiko za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi

Vlada je sprejela stališče k zadevi Priporočilo sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU) glede začetka pogajanj s Kolumbijo in Mehiko za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Slovenija priporočilo sklepa podpira.

S tem priporočilom se spreminja Sklep, s katerim je Svet pooblastil Komisijo za začetek pogajanj z Argentino, Avstralijo, Kanado, Kostariko, Indijo, Izraelom, Japonsko, Novo Zelandijo, Južno Korejo, Tunizijo in Združenimi državami za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Sprememba zadeva področje uporabe Sklepa Sveta in sicer se naknadno vključi tudi Kolumbijo in Mehiko. 

Slovenija opozarja, da mora Komisija v primeru poseganja v pogajalske smernice ponovno pridobiti pooblastilo s strani Sveta EU za sklenitev sporazumov o trgovini z ekološkimi proizvodi. Za Slovenijo je zlasti pomembno, da se ohrani visoko raven spoštovanja ciljev in načel ekološke pridelave ter visoko raven zanesljivosti nadzornega sistema, vključno s spremljanjem njegove uporabe.

Stališče do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma med EU in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026)

Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026). Slovenija predlog podpira.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Evropsko komisijo za podaljšanje protokola med Evropsko unijo in Republiko Mauritius za obdobje 5 let, s čimer se omogoči začasno izvajanje Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med obema stranema.

Republika Slovenija pozdravlja določilo, da bosta pogodbenici izvajali protokol v skladu z določilom Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja glede bistvenih elementov v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljnih elementov v zvezi z dobrim upravljanjem, kot tudi določilom novega protokola, da se lahko uporaba sporazuma prekine na pobudo ene od pogodbenic med drugim v primeru, če ena od pogodbenic ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih elementov človekovih pravic.

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno.

Stališče do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma med EU in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026)

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026). Slovenija predlog uredbe podpira.

Predmet razdelitve so letne ribolovne možnosti za več kategorij ribolovnih plovil. Slovenija meni, da je pri obravnavi predloga uredbe Sveta treba upoštevati mnenja držav članic, ki jih predlog neposredno zadeva. Predlog akta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov izključno v severnem Jadranu.

Stališče do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, glede sardona. Slovenija predlog podpira.

S tem aktom se spreminja že sprejeta uredba o ribolovnih možnostih za tekoče leto in sicer v delu, ki se nanaša na ribolov na sardona na podobmočjih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (v angleščini The International Council for the Exploration of the Sea - ICES) 9 in 10 ter v vodah Unije območja Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (v angleščini Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic - CECAF). Določi se celotni dovoljeni ulov za sardona za obdobje od 1. julija 2022 do 30. septembra 2023, upoštevaje najnovejše mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), in sicer v višini 15.777 ton.

Slovenija meni, da je pri obravnavi upoštevati mnenja držav članic, ki jih predlog neposredno zadeva. Predlog slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2021. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 6.966.060,40 evra in se nameni za izplačilo družbenici Republiki Sloveniji.

Vlada ni podelila članom nadzornega sveta družbe SiDG, razrešnice za leto 2021, prav tako ni podelila razrešnice za leto 2021 direktorjem in članom poslovodstva družbe SiDG. Seznanila pa se je s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

Sprejeta je bila vladna odločitev, da se izvede posebna revizija preveritve vodenja posameznih poslov družbe zlasti v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem, upravljanjem in najemanjem stvarnega premoženja ter naročanjem informacijskih in svetovalnih storitev. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada pooblastila za podrobnejšo opredelitev vsebinskega in časovnega obsega posebne revizije in izvedbo postopka izbora posebnega revizorja ter po uspešno izvedenem postopku izbora tudi za predlog skupščini izbranega posebnega revizorja v imenovanje.