Skoči do osrednje vsebine

Namera za prodajo osebnega vozila znamke Toyota RAV4 2.0/CVT, letnik 2011 po metodi neposredne pogodbe

Inšpektorat za infrastrukturo na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke Toyota RAV4 2.0/CVT, letnik 2011, po metodi neposredne pogodbe.

Namera za prodajo osebnega vozila znamke Toyota RAV4 2.0/CVT

Inšpektorat za infrastrukturo na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št.31/18) objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke Toyota RAV4 2.0/CVT, letnik 2011, po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga 1 te namere. Ponudba se odda na obrazcu, ki je v prilogi te objave. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, pri čemer ponujena cena predstavlja končni znesek kupnine. Vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec bo v primeru več oddanih ponudb za vozilo pred dokončno izbiro najugodnejšega ponudnika z vsemi ponudniki, ki bodo pravočasno posredovali ponudbo izvedel pogajanja o ceni (en krog). Začetna vrednost za pogajanja bo najvišja cena izmed ponujenih cen v predloženih ponudbah. Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo končno ceno za vozilo. Prodajalec bo po končanem postopku z izbranim kupcem sklenil neposredno prodajno pogodbo za vozilo in mu prodal vozilo po ponujeni najvišji končni ceni.

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudniki pošljejo ponudbe po pošti s priporočeno pošiljko oziroma jih osebno prinesejo v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba v zadevi 478-1/2022– ne odpiraj« na naslov: Inšpektorat RS za infrastrukturo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo to je 20. 10. 2022 do 23:59 ure. Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb. 

Vozilo se nahaja na parkirnem mestu, na naslovu, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oz. ogled vozila kontaktni osebi: g. Andrej Šiling, tel. št.: 031 697 941 ali na elektronski naslov: andrej.siling@gov.si