Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo o poročilu Varuha človekovih pravic o sorazmernosti uporabe sile na protestih

Na portalu N1 je bil objavljen prispevek z naslovom Na posnetkih je slišati povelje, da se prenehajo uporabljati prisilna sredstva. V nadaljevanju objavljamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve.

Temelj policijskega dela mora biti spoštovanje Ustave Republike Slovenije in delo v skladu z zakoni, ki urejajo delo policije, policisti pa morajo biti pri tem zavezani strokovnosti. Izhajati morajo iz dejstva, da je njihova naloga zagotavljanje varnosti, krepitev pravne države ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pod vodstvom ministrice mag. Tatjane Bobnar je zavezano spoštovanju vladavine prava, ki jo sestavljajo trije konstitutivni elementi: zakonitost, demokracija ter človekove pravice in temeljne svoboščine. Glede tega je ministrica 30. junija 2022 odredila tudi strokovni nadzor MNZ nad ravnanjem policije med protesti v zadnjih dveh letih. O ugotovitvah nadzora, ki bo končan predvidoma do konca septembra, bomo javnost ustrezno obvestili, v nadaljevanju pa bomo organizirali tudi strokovni posvet o uporabi policijskih pooblastil.

Ministrica je na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v policiji na Policijo naslovila tudi usmeritve in obvezna navodila za ravnanje policije ob javnih shodih, s katerimi je preklicala usmeritve, ki jih je izdal nekdanji minister Aleš Hojs. Nove usmeritve temeljijo na ugotovitvah Ustavnega sodišča in upoštevajo dejstvo, da sta svoboda zbiranja in svoboda izražanja temeljni svoboščini, ki jih vsakomur priznava ustava, in sta pomembni predpostavki demokratične družbe, ob tem pa upoštevajo tudi ustavnopravni normativ, da svoboda zbiranja in združevanja ne varuje javnih shodov, pri katerih imajo organizatorji in udeleženci nasilne namene. Bistvo te svoboščine je mirno izražanje mnenj skupaj z drugimi ter zagotovitev foruma za javno razpravo in odprto izražanje stališč o zadevah javnega ali skupnega pomena. Avgusta smo objavili podrobnejše pojasnilo o pritožbah zoper delo policije in ugotovljenih nepravilnostih v času protestov.

MNZ je julija 2022 na Vrhovno državno tožilstvo naslovilo tudi zaprosilo za mnenje in razjasnitev pomena pojma organizator shoda. Tudi iz njihovega stališča, ki ga je MNZ prejelo 5. avgusta 2022, izhaja, da pravica do spontanega demonstriranja pretehta nad obveznostjo prijave zbiranja, kadar je demonstracija neposreden odziv na določen dogodek ali dejstvo, posebno tedaj, ko bi zapoznel odziv povzročil, da bi bila pravica do združevanja neaktualna. Vloge organizatorja ni mogoče pripisati za nazaj tistim posameznikom, ki so bili na shodu drznejši in glasnejši pri odražanju stališč in so širili vabila na shod po družbenih omrežjih oziroma se drugače izpostavljali, saj bi bila s tem ogrožena pravica do izražanja v smislu svobode združevanja, kot se je izrazilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Na Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za pritožbe zoper policijo, je bilo v letih 2020 in 2021 vloženih več pritožb zoper delo policije, ki so se nanašale na delo policistov v času protestov. Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti pri delu policije, saj so policisti s svojimi zakonsko predpisanimi pooblastili nestrokovno in nesorazmerno posegali v človekove pravice in temeljne svoboščine. Ministrstvo je v letih 2020 in 2021 prejelo 25 različnih pisanj – od tega jih je 19 vsebovalo elemente pritožbe po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije –, ki so se nanašale na pritožbe zoper delo policije v času protestov. V petih primerih je bila pritožba končana na pomiritvenem postopku (prva stopnja), v treh primerih so pritožniki odstopili od pritožbe, v enem primeru je bila pritožba vložena prepozno, v dveh primerih pa pritožnika nista dopolnila pritožbe. Zaradi hujših očitkov posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine je bilo osem pritožb obravnavanih neposredno pred senatom. Od tega so bile utemeljene štiri pritožbe.

V zvezi s protesti 5. oktobra 2021 smo prejeli osem pritožb, od tega dve pritožbi na poziv ministrstva nista bili dopolnjeni, od treh pritožb so posamezniki odstopili, v enem primeru je bila pritožba končana na prvi stopnji (pomiritveni postopek) in dve sta bili končani na senatu. Senat je v enem primeru odločil, da je pritožba utemeljena. V primeru, da pritožba ni bila obravnavana, je stranka prejela obrazložen odgovor v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju. O ugotovitvah je bil obveščen tudi Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, določene ukrepe pa je sprejela tudi policija.

Z ugotovitvami v poročilu Varuha človekovih pravic o sorazmernosti uporabe sile na protestih se na ministrstvu strinjamo in pripravljamo odgovor. Poudarjamo pa, da je pojasnila med samim nadzorom Varuha, na katera se ta sklicuje, dajalo prejšnje vodstvo ministrstva.

Zaradi ugotovitev iz poročila Varuha, da so bila prisilna sredstva policije 5. oktobra 2021 v določenih primerih uporabljena nesorazmerno in s tem nezakonito, smo zaradi suma storitve kaznivih dejanj že avgusta letos poročilo Varuha poslali na Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva.

Dodajamo še, da je Varuh človekovih pravic ključna institucija pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem na ministrstvu sledimo njegovim priporočilom in jih tudi poskušamo čim bolj upoštevati.