Skoči do osrednje vsebine

Energetski dodatek za najranljivejše

Vlada je sprejela Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (predlog zakona), ki poleg že sprejetih vladnih ukrepov za blažitev draginje predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce. Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi.

Za izplačilo enkratnega energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge. Prvo izplačilo energetskega dodatka za prejemnike DSP oziroma VD bo predvidoma izplačano meseca novembra 2022. Skupne finančne posledice predloga ukrepov se ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov.

Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike DSP in VD

Dodatek bi prejelo približno 63.000 posameznikov in družin. Višina energetskega dodatka znaša:

  • 200 eurov za samske osebe,
  • 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za pare brez otrok.

Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov

Z namenom razširitve kroga upravičencev do energetskega dodatka se za vloge za DSP oziroma VD, vložene v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023, predlaga tudi izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov, in sicer spregled premoženja, razen prihrankov in vrednostnih papirjev. 

Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Upravičeni do energetskega dodatka so upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do DSP, upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci, invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ima pravico do nadomestila za invalidnost približno 7.400 oseb, po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov približno 5.000 upravičencev, po ZPIZ-2 1000 upravičencev in po Zakonu o vojnih invalidih največ 100 upravičencev, skupaj 13.500 invalidov.