Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo prejelo odločitev o dodelitvi evropskih sredstev za projekt Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica.

Investicijska vrednost projekta znaša 3,6 milijona evrov in bo v višini 1,95 milijona evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Projekt je potrjen v okviru dopolnitve Dogovora za razvoj regij Savinjske razvojne regije, ki je bil 15. 2. 2021 sklenjen med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Savinjske regije. Vrednost investicije, ki obsega ureditev nove dvopasovne regionalne ceste R3-700/1272 Slovenske Konjice–Oplotnica, od km 0+040 do km 0+640, je ocenjena na 3,6 milijona evrov, od tega je 1,95 milijona evrov evropskih sredstev iz sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Izvedba projekta poleg že izvedenega štirikrakega krožišča ob trgovskem centru Hofer obsega izgradnjo obvoznice v dolžini 600 m, izgradnjo obojestranskih površin za pešce in kolesarje v dolžini 2 x 600 m, deviacije obstoječih (z investicijo prekinjenih) cest v skupni dolžini 515m in spremljajoče ureditve (rušitev objekta, prestavitev plinovoda, prestavitev in zaščita elektrovodov, izvedba cestne razsvetljave in nizko napetostnega priključka, izvedbo protihrupnih ukrepov, krajinsko ureditev območja ceste).

Z izvedbo projekta se bo izboljšala prometna infrastruktura, ki bo omogočila skrajšanje časa potovanj, zmanjšanje stroškov uporabnikov, boljšo dostopnost in povezanost regijskih in občinskih središč z vseevropskim prometnim omrežjem (omrežjem TEN-T) in s tem povečanje konkurenčnosti območja. Vzporedna izgradnja površin za pešce in kolesarje bo prispevala k trajnostni mobilnosti in kvaliteti bivanja ob sočasni večji varnosti za nemotorizirane udeležence v prometu.