Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 9. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 9. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novela Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo

Vlada je izdala novelo Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo.

Z novelo se spremeni besedilo 4. člena na način, da se izpolnjevanje pogoja, ki ga mora izpolnjevati upravičenec do finančnega nadomestila, preveri na dan uveljavitve odloka ali na dan 16. 8. 2022. Prav tako smo prejeli predlog o vključitvi kmetijskih zemljišč dejanske rabe kot upravičenih do finančnega nadomestila.

Z dopolnitvijo odloka se finančna pomoč se dodeli v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in okvirno znaša:

  • 31,73 evra za površine trajnega travnika, travinja z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, ekstenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, trajnih rastlin na njivskih površinah, vinograda, matičnjaka, intenzivnega sadovnjaka, oljčnika, jagod na njivi in ostalih trajnih nasadov;
  • 63,46 evra za površine njive, začasnega travnika, njive za rejo polžev, hmeljišča v premeni, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, kmetijskega zemljišča v pripravi in rastlinjaka, kjer pridelava ni v tleh.

Najnižji znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 50 evrov na upravičenca, najvišji pa 35.000 evrov.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Novela Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo

Vlada je izdala novelo Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo.

Novela zakona spremenila besedilo 5. točke 3. člena tako, da se izpolnjevanje pogoja, ki ga mora izpolnjevati upravičenec do finančnega nadomestila, preveri na dan uveljavitve odloka ali na dan 16. 8. 2022.

Vlada je na seji 8. 7. 2022 določila, da se finančna pomoč dodeli na hektar zemljišča, glede na dejansko rabo, in znaša:

  • 6,67 evra za površine njive, njive za rejo polžev, jagode na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
  • 14 evrov za površine vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika  ali ostalih trajnih nasadov.

Najnižji znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 40 evrov na upravičenca.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Novela Odloka o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil

Vlada je izdala novelo Odloka o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil.

V Odloku o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil je eden od pogojev za pridobitev finančnega nadomestila, da upravičenec na dan uveljavitve odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov. Zaradi spodbujanja davkoplačevalcev za plačevanje obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti predlagamo, da se odlok dopolni na način, da mora upravičenec navedeni pogoj izpolnjevati na dan uveljavitve odloka ali na dan 16. avgusta 2022.

Vlada je na seji 8. 7. 2022 sprejela, da  finančno nadomestilo na upravičenca znaša 0,20 evra na liter goriva. Izračuna se tako, da se količina porabljenega goriva iz rešenih zahtevkov za vračilo trošarine FURS za leto 2021 pomnoži z zneskom 0,20 evra in se dodeli za 1/6 leta oziroma obdobje dveh mesecev.

Podatke o izpolnjevanju pogojev pridobi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja iz evidence rešenih zahtevkov za vračilo trošarine, seznama izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov in zbirke podatkov o oddanih ladijskih dnevnikih, s katero upravlja ministrstvo, pristojno za ribištvo.