Skoči do osrednje vsebine

Ministrica prejela letno poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan danes predal poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) za leto 2021. Ministrica se je na srečanju seznanila z delovanjem zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma v preteklem letu ter z aktualnimi razmerami.

Predaja letnega poročila je bila izvedena v tednu, ko obeležujemo mednarodni dan Nelsona Mandele, ki je preživel 27 let v zaporu, v času njegovega boja za svetovne človekove pravice, enakost, demokracijo in spodbujanje kulture miru. Standardna minimalna pravila Združenih narodov za ravnanje z zaporniki (Pravila Nelsona Mandele), pozivajo države članice, da se to obeležitev izkoristi tudi za spodbujanje humanih bivalnih razmer v zaporu, ozaveščanje o tem, da so zaporniki stalni del družbe, in za izražanje spoštovanja delu zaporniškega osebja kot družbene storitve posebnega pomena.

Generalni direktor je predstavil nekatere ključne statistične podatke za leto 2021 in prvo polletje 2022. V povprečju je bilo v letu 2021 vseh zaprtih oseb 1284, kar je za 1,11 % manj kot v prejšnjem letu. Tako kot v letu 2020 je ta podatek odraz epidemije. V prvi polovici leta 2022 je povprečno število vseh zaprtih oseb naraslo na 1382. Delež tujcev v slovenskih zaporih v letu 2021 in prvem polletju 2022 ostaja okrog 30 %.

Na manjšo zasedenost zavodov na celoletni ravni je vplivala predvsem epidemija COVID-19. Z ukrepi iz interventne zakonodaje: prekinitve prestajanja zaporne kazni, predčasni odpusti in začasna zaustavitev pozivanja na prestajanje zaporne kazni, se je v tem obdobju poskušalo zmanjšati prezasedenost zaporskih zmogljivosti, s čimer smo lahko zagotavljali varno izvrševanje zaporne kazni in pripora ter omilili posledice epidemije. Kljub temu so nekateri zavodi še vedno izstopali po prezasedenosti. Po izteku interventnih ukrepov je število zaprtih oseb pričelo zopet naraščati. Trenutno je v slovenskih zaporih in prevzgojnem domu zaprtih 1393 oseb, kar predstavlja 103,6 % zasedenost vseh zavodov.

Generalni direktor je izpostavil tudi nekatere projekte, ki so v zaporih potekali v lanskem letu:

V sodelovanju z društvom Urbani čebelar je na Odprtem oddelku Ig potekal pilotni projekt »Medena celica – čebelarjenje v zaporu«. Projekt je bil namenjen izobraževanju in urjenju v čebelarjenju v zaporih. Udeležencem programa je bilo omogočeno izobraževanje in pridobitev certifikata – certificiran čebelarski vajenec.

Z Unicefom Slovenija smo sodelovali pri projektu »Punčka iz cunj«, katerega namen je zbiranje sredstev za program cepljenja otrok proti šestim nalezljivim otroškim boleznim v državah v razvoju. Punčke so šivale obsojenke in pripornice v ženskem zaporu na Igu.

Nadaljevali smo projekt »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in v letu 2021 omogočili 249 obsojencem vključitev v različne izobraževalne programe, delovno terapijo in usposabljanja za delo - nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Od pričetka izvajanja projekta v letu 2016 je bilo v različne vsebine, ki bodo zaprtim omogočale lažji prehod na trg dela, vključenih že 1.480 oseb.

Otrokom in drugim vključenim v programe Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje ter Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček smo podarili komplete ravnotežnostnih kock s sloganom »Dobra roka - Igri dajemo smisel«, ki so jih izdelale zaprte osebe. Javnosti smo želeli ob donaciji sporočiti, da so slovenski zapori tudi prostor ponovne priložnosti.

Pričeli smo z izvajanjem projekta Sveta Evrope in Evropske komisije »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, v sklopu katerega se bo pripravilo orodje za oceno tveganj in potreb za zaprte osebe. Prav tako bodo znotraj projekta pripravljeni temelji za ustanovitev Akademije in raziskovalnega centra, kjer se bo izvajalo osnovno in nadaljevalna usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu, kakor tudi raziskovalne in razvojne vsebine zaporskega sistema.

Ministrica se je seznanila tudi z nekaterimi aktivnostmi, vezanimi na promocijo poklica pravosodni policist, »Poklic, s katerim rasteš!« ter s kadrovskimi potrebami v vseh zaporih.

Projekta novogradnje zapora v Ljubljani ter obnove in dograditve ženskega zapora na Igu sta se kljub zahtevnim razmeram v letu 2021 nadaljevala. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno pri obeh investicijah, ministrica in generalni direktor pa sta se strinjala v nameri po nadaljevanju projektov v gradbeno fazo. Ta se bo zaključila s pridobitvijo dveh sodobnih objektov, s katerima se bodo izboljšali pogoji za zaprte in zaposlene.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je ministrici dr. Dominiki Švarc Pipan predal letno poročilo uprave

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je ministrici dr. Dominiki Švarc Pipan predal letno poročilo uprave | Avtor: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij