Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 6. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Do jesenske setve 22,4 milijona evrov pomoči kmetom ter odkup letošnjega pridelka pšenice

Zaradi rasti cen goriv, elektrike, in repro materiala je vlada danes napovedala tri ukrepe, namen katerih je pomagati kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Zaradi prejema pomoči vlada pričakuje, da proizvajalci in pridelovalci ne bodo zvišali maloprodajnih cen za potrošnike.

Ukrepi se nanašajo na tri sklope:

 • Pomoč sektorju mleka
 • Pomoč na sektorju pogonskih goriv za kmetijstvo in ribištvo
 • Pomoč na področju gnojil in repro materiala

Zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) (za april 2022) kažejo nadaljnjo rast cen gnojil (+55 odstotnih točk od decembra 2021), zaznati je tudi rast cen sredstev za varstvo rastlin (+12 odstotnih točk od decembra 2021) in minimalno rast cen semen (+3 odstotne točke od decembra 2021), ki v preteklem obdobju niso rastle. Težave so tudi z nabavo repro materiala (steklenice, zamaški, etikete, kartoni), katerega dobava je otežena. Glede na poročilo Svetovne banke (maj 2022) je pričakovati, da bodo cene uree (gnojilo) ostale na zgodovinsko visokih ravneh, dokler bodo cene zemeljskega plina in premoga povišane.

Po uradnih podatkih SURS so cene hrane od decembra 2021 do maja 2022 narasle za 9 %, od maja 2021 do maja 2022 pa za 11,1 %. V primerjavi z aprilom 2022 pa so cene hrane v maju 2022 narasle za 1,9 %. Največji dvig cen za posamezna živila, pri primerjavi cen med majem 2021 in maj 2022, je bil zaznan pri jedilnih oljih za 50 %, sledi moka za 23 %, kruh za 21 %, perutninsko meso in goveje meso za 15 %, mleko za 15 % in maslo za 13,9 %. Dvigi cen, za omenjena živila, se pričakuje še v prihajajočih mesecih v kolikor se razmere na trgu energentov in repro materiala na bodo umirile. Cene življenjskih potrebščin so se med aprilom in majem 2022 dvignile za 2 % (vir: Statistični urad RS).

Na vladi je bila sprejeta tudi odločitev, da bo ves letošnji pridelek pšenice odkupljen preko Zavoda za blagovne rezerve, ker želimo pridelek v celoti zadržati v državi. Kmetje bodo tako imeli zanesljivega kupca ter stabilno ceno, Slovenija pa bo v jesen vstopila z večjimi blagovnimi rezervami. V prihodnjem tednu bodo potekali nadaljnji pogovori o letošnjem odkupu pšenice.

Predlagani so naslednji ukrepi, od katerih bo večina izvedenih do začetka jesenske setve:

1. Podpora sektorju prireje mleka (Odlok o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov je bil že danes, 1. 7. 2022, sprejet na seji Vlade)

 • pomoč je namenjena proizvajalcem mleka;
 • upravičenih je cca 4.000 kmetij, ki redijo krave molznice;
 • podpora na upravičenca: 60 evrov/kravo molznico (končna višina bo odvisna od števila upravičenih živali);
 • skupna višina sredstev: 5.239.170 evrov; izplačila predvidoma do konca septembra

2. Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko dejavnost

 • pomoč je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki imajo posledice zaradi visokih cen energije in energentov;
 • upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju RS in so bile v letu 2021 upravičene do vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko mehanizacijo;
 • pomoč bo dodeljena za 2 meseca v višini 0,2 evra/liter goriva, najnižji znesek pomoči pa bo znašal 40 evrov;
 • skupna višina sredstev: 2.160.444 evrov;
 • pri tem ukrepu gre za državno pomoč, za kar je potrebna odobritev Evropske komisije; Slovenija pričakuje hitro odobritev.

3. Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za gospodarski ribolov

 • pomoč je namenjena za nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil;
 • upravičenci so ribiči z aktivnimi ribiškimi plovili, ki so v preteklem koledarskem letu vložili vlogo za povračilo trošarin na FURS (cca 14 ribičev);
 • pomoč bo dodeljena za 1/6 leta oziroma za obdobje 2 mesecev in sicer v višini 0,20 evra na liter goriva glede na skupaj porabljene litre goriva v letu 2021;
 • pri tem ukrepu gre za državno pomoč, za kar je potrebna odobritev Evropske komisije; Slovenija pričakuje hitro odobritev.

4. Sofinanciranje kmetijskega repro materiala

 • pomoč je namenjena kmetijskim gospodarstvom za sofinanciranje kmetijskega repro materiala;
 • upravičena so vsa kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2022 vložila Zbirno vlogo;
 • predvidena višina sredstev znaša minimalno 15.000.000 evrov;
 • pri tem ukrepu gre za državno pomoč, za kar je potrebna odobritev Evropske komisije; Slovenija pričakuje hitro odobritev.

5. Začasna podpora v okviru Evropskega kmetijskega sklada

 • pomoč je namenjena kmetijam ter malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov;

6. Izvedba javnega naročila glede primerjave cen košarice izbranih živil

 • namen projektne naloge je informiranje javnosti o cenah primerljivih proizvodov iz izbrane košarice na trgu po trgovskih podjetjih;
 • javno naročilo bo vključevalo dva sklopa, in sicer: primerjavo maloprodajnih cen živil iz izbrane košarice po trgovcih za 6 mesecev ter (enkratno) primerjavo maloprodajnih cen živil iz izbrane košarice pri trgovcih v sosednjih državah.

S Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) je bila danes dogovorjena okvirna košarica 15 živil. O podrobnejših artiklih znotraj košarice živil bodo še potekala nadaljnja usklajevanja. Podatke o cenah iz košarice, ki jih bo MKGP pridobil od trgovcev, bo ministrstvo uporabilo za interne analize in za potrebe priprave nadaljnjih ukrepov.

Za kratkoročne ukrepe bo skupaj predvidoma namenjenih 22,4 milijona evrov.

Odlok o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Vlada je izdala Odlok o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov in ga objavi v Uradnem listu RS.

Predmet pomoči po tem odloku je dodelitev nepovratnih sredstev nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki redi krave molznice in izpolnjuje pogoje iz tega odloka.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve pomoči  proizvajalcem mleka, ki se bo upravičencem dodelila na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 s 23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih  sektorjih.

Upravičenci do finančnega nadomestila so proizvajalci mleka, ki so vključeni v enega izmed naslednjih ukrepov / aktivnosti:

 • Kontrola prireje mleka
 • Dobrobit živali
 • Izvajanje kmetijske prakse (Zelena komponenta) in
 • Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

Predvidena finančna sredstva skupaj EU + nacionalna sredstva:  5.239.170 evrov (od tega je prispevek iz EU sredstev 1.746.390 evrov EU ter iz nacionalnih sredstev 3.492.780 evrov.

Višina finančne pomoči nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki redi krave molznice, bo predvidoma znašala 60 evrov / kravo molznico. Ministrstvo za kmetijstvo  gozdarstvo in prehrano ocenjuje da bo v finančno podporo upravičenih do 85.000 krav molznic (od cca. 100.000 krav molznic).

Kmetijska gospodarstva bodo vlogo lahko oddala od 11. do 25. julija 2022 na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. Izplačilo finančnih sredstev bo predvidoma do 30. septembra 2022.