Skoči do osrednje vsebine

Vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Poročilo po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole. Za vpis novincev v šolskem letu 2022/2023 skupno 25.333 prostih mest.

Za naslednje šolsko leto 2022/2023 je bilo v okviru prijavno – vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 25.333 prostih mest (lani 24.140). Do začetka prvega kroga izbirnega postopka so se na razpisana mesta skupaj prijavili 21.103 (lani 20.102) kandidati.

Podatki po srednješolskih programih:

 • v programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 550 kandidatov (lani 444),
 • v programih srednjega poklicnega izobraževanja 3996 kandidatov (lani 3751), od tega se jih je 134 (lani 114) odločilo za vajeniško obliko izobraževanja,
 • v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9023 kandidatov (lani 8632) in
 • v gimnazijskih programih 7534 kandidatov (lani 7275).

Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6061 kandidatov (lani 5886), za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1473 kandidatov (lani 1389).         

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 16. junij 2022, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 8745 (lani 8633) kandidatov na 7055 (lani 6694) vpisnih mest za prvi krog in 786 mest za drugi krog (lani 713) ter 12.358 (lani 11.469) kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 18.058 (lani 17.069) vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija 2022 vpisalo skupaj 18.551 kandidatov, od tega 7051 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1694 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili osnovnega vpisnega pogoja za vpis v srednjo šolo, to je dokončana osnovna šola, saj so morda imeli kandidati popravne izpite v osnovni šoli.

Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 786 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5693 mest na ostalih šolah.              

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1581 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 686 kandidatov, na drugo 461 kandidatov, na tretjo 204 kandidati, na četrto željo 108 kandidatov, na peto 50 kandidatov, na šesto željo 17 kandidatov, na sedmo željo 9 kandidatov, na osmo rangirano mesto 3 kandidati, na deveto 2 kandidata in na deseto mesto 3 kandidati. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 38 kandidatom, od tega jih je več kot polovica rangirala največ do 4 šole oziroma izobraževalne programe, ostali so sicer rangirali od pet do deset različnih šol oziroma programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni, pri čemer je treba tudi pojasniti, da jih je kar nekaj med njimi rangiralo programe, za katere niso dosegali točk že v prvem krogu izbirnega postopka.

Na dan 30. junij 2022 je sprejetih 20.094 kandidatov, in sicer v programe:

 • nižjega poklicnega izobraževanja 354 kandidatov,
 • srednjega poklicnega izobraževanja 3609 kandidatov,
 • srednjega strokovnega izobraževanja 8770 ter v
 • gimnazijske programe 7361 novincev.

Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja, tako kot vsako leto, vpisalo v programe Računalnikar, Frizer, Mehatronik operater, Elektrikar, Mizar, Avtoserviser, Bolničar – negovalec, tudi Prodajalec in Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Tehnik računalništva, Zdravstvena nega, Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja, Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Medijski tehnik, Strojni tehnik. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniške gimnazije in v športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še okrog 1000 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, pa od prijave še niso odstopili, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 4. julija 2022 objavljeno na spletni strani ministrstva Vpis v srednjo šoloKandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2022.

Dodatna pojasnila:

 • Število vpisnih mest skupaj za prvi in drugi krog izbirnega postopka (25.899) je bilo nekoliko večje glede na število razpisanih mest (25.333), saj ministrstvo v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja vsako leto v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov. V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih ministrstvo razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov. Navedena mesta v posameznem oddelku (po 2 mesti) posamezne vrste izobraževalnih programov so namreč namenjena za ponavljalce, katerim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ni predvidela ponavljalcev, ali manj ponavljalcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, je lahko ta mesta ponudila za vpis novincev. Poleg tega pa so nekatere šole predlagale celo oblikovanje nadnormativnih oddelkov, s čimer so se bodisi izognile omejitvi vpisa, bodisi pa so na ta račun sprejele še kakšnega dodatnega novinca, kar je bilo še posebej značilno za šole v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo interesa za vpis s strani kandidatov največ, ministrstvo pa je skupaj s šolami vložilo veliko naporov, da je bilo za novince na voljo čim več mest, kolikor to še dopuščajo prostorske in kadrovske kapacitete šol.

 • V drugem krogu izbirnega postopka ni sodelovalo vseh 1694 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ki se po prvem krogu izbirnega postopka ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, pač pa jih je sodelovalo samo 1581, saj morda tudi do drugega kroga izbirnega postopka še niso izpolnjevali vpisnih pogojev (popravni izpiti v osnovni šoli), ali pa so morda spremenili svoj namen in niso rangirali šol (na primer odločitev za vpis v tujini, ali pa je šlo za prijavo tujca, ki se je odločil, da ne nadaljuje šolanja v Sloveniji, nekaj je med njimi tudi prijavljenih tujcev, ki v svoji matični državi še niso prejeli zaključnih listin, s katerimi bi izkazovali pogoje za vpis v srednjo šolo in podobno).

 • Na šolah je še okrog 1000 prijavljenih kandidatov – to so kandidati, ki se še niso vpisali zaradi razlogov, navedenih pod 2. točko, nekaj med njimi pa je tudi še prijavljenih kandidatov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, ki se bodo dejansko vpisali v naslednjih dneh, saj so mnogi med njimi prejeli listine, s katerimi izkazujejo vpisne pogoje, šele 24. junija, ko pa se je že začel izvajati drugi krog izbirnega postopka in je bila vpisna aplikacija zaprta. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se namreč lahko vpišejo tudi kandidati, ki opravijo devetletno osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključijo vsaj 7. razred osnovne šole.
Dijaki na šolskem hodniku.

Na dan 30. junij 2022 je sprejetih 20.094 novincev v srednješolske programe. | Avtor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport