Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 8.dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Izbrala je družbo KOTO d. o. o., Ljubljana in s to družbo sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe.

Državna gospodarska javna služba ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Pridobivanje koncesionarja za izvajanje storitev javne službe je vlada izvedla po postopku, kot je določen z zakonom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe ter skladno z določili Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

Koncesionar mora na prevzemnih mestih pri uporabnikih storitev gospodarske javne službe in zbiralnicah redno prevzemati živalske stranske proizvode.

Koncesionar mora zbirne proge za prevzem živalskih stranskih proizvodov načrtovati tako, da povežejo prevzemna mesta, ki obratujejo:

  • v okviru javne veterinarske službe,
  • v obratih za proizvodnjo živil živalskega izvora in
  • zaradi oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri mednarodnem potniškem prometu kot odpadki gostinskih dejavnosti ali kot ostanki živil ali neuporabljenih živil, ki jih morajo potniki predati ob vstopu na območje EU.

Če eden ali več uporabnikov storitev gospodarske javne službe, vzpostavi svojo zbiralnico, mora koncesionar zagotoviti, da je prevzem živalskih stranskih proizvodov iz te zbiralnice zagotovljen v okviru prevzema živalskih stranskih proizvodov na eni od zbirnih prog iz prejšnjega odstavka.

Koncesionar zagotoviti tudi prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji živil za lastno porabo iz zbirnih mest, ki jih vzpostavijo izvajalci občinske komunalne službe ali lokalna skupnost.

Prav tako je vlada izdala Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

Cena opravljanja storitve javne službe za 1 kg živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz prejšnjega člena je 0,2440 evra/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, pri čemer je strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 v višini 0,0540 evra/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, strošek opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skupni višini 0,1900 evra/kg, od tega za storitev predelave v predelovalnem obratu 0,1750 evra/kg in oddaje predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0150 evra/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.

Cene se uporabnikom javne službe začnejo obračunavati od 1. julija 2022.