Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na podukrepu M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (sklop A)

Javni razpis za podukrep M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 je bil objavljen 21. 1. 2022, vloge so lahko vlagatelji oddali do 31. 3. 2022. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 8.932.207,66 evra.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Na Agencijo smo sprejeli skupno 171 vlog.

Na sklopu A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) smo prejeli 98 vlog. Na tem sklopu smo izdali 93 odločb, od katerih je bilo 92 odločb odobrenih, v skupni vrednosti 4.140.000,00 evrov. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa. Pet vlog je bilo izločenih iz sočasne obravnave, od tega tri vloge zaradi nerešenega predhodnega vprašanja, dve vlogi pa zaradi suma na nepravilnosti.

Izplačilo prvega obroka v višini 70% odobrenih sredstev bo izvedeno v 30 dneh od izdaje odločb pri tistih upravičencih, ki so bili pred oddajo vloge na javni razpis že zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, preostali upravičenci pa se morajo v roku 9 mesecev po izdani odločbi zavarovati iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in nato vložiti zahtevek za izplačilo prvega obroka.

Na sklopu A bodo vlagatelji dobili odločbe o dodelitvi v tem tednu. 

Na sklopu B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) smo prejeli skupno 73 vlog. Odločbe na tem sklopu so bile že izdane. 

Naziv Datum objave Rok prijave
21. 1. 2022
31. 3. 2022