Skoči do osrednje vsebine

Nove nevarne kemikalije, za katere so potrebni izvozni postopki v okviru uredbe 649/2012

Z Uredbo (EU) št. 649/2012 se izvaja Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

Dopolnitve Priloge I in Priloge V

S 1. 7. 2022 na podlagi Uredbe 2022/643 pričnejo veljati naslednje dopolnitve Priloge I in Priloge V Uredbe 649/2012

 V postopek obvestila o izvozu (del 1 Priloge I) se dodajajo:

 • benzen kot sestavina drugih snovi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega % (razen motornih goriv),
 • svinec in njegove spojine.

V postopek obveščanja PIC (del 2 Priloge I) se dodajajo:

 • azinfos-etil,
 • ferbam,
 • heksazinon,
 • kadmij in njegove spojine,
 • metomil.

V postopek obvestila o izvozu (del 1 Priloge I) in obveščanje PIC (del 2 Priloge I) se dodajajo:

 • 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT),
 • 4,4’-diaminodifenilmetan (MDA),
 • benalaksil,
 • beta-ciflutrin,
 • bifentrin,
 • bis(pentabromofenil) eter (dekaBDE),
 • bromoksinil,
 • blorpirifos,
 • empentrin,
 • epoksikonazol,
 • fenamifos,
 • klorpirifos-metil,
 • mankozeb,
 • metiokarb,
 • mekoprop,
 • perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine,
 • tiakloprid,
 • tiofanat-metil,
 • živo srebro.

V postopek PIC (del 3 Priloge I) se dodajajo:

 • komercialni oktabromodifenil eter, vključno s heksabromo difenil etrom in heptabromo difenil etrom.

V prilogo V (prepoved izvoza) se dodajajo:

 • dikofol,
 • pentaklorofenol in njegove soli in estri,
 • perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine,
 • erfluorooktan sulfonska kislina (PFOS), njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid,
 • baterije ali akumulatorji, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na maso,
 • stikala in releji, razen mostičkov z zelo natančno merljivostjo kapacitete in izgub ter visokofrekvenčnih stikal in relejev za radijske frekvence v instrumentih za spremljanje in nadzor z najvišjo vsebnostjo živega srebra 20 mg na mostiček, stikalo ali rele,
 • kozmetični izdelki z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, razen izjem, navedenih v vnosih 16 in 17 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009,
 • pesticidi, biocidi in topični antiseptiki, ki vsebujejo namenoma dodano živo srebro ali živosrebrovo spojino,
 • neelektronski merilniki, ki vsebujejo namenoma dodano živo srebro ali živosrebrovo spojino: (a) barometri (b) higrometri (c) manometri (d) termometri in druge neelektrične termometrske naprave (e) sfigmomanometri (f) pripomočki za merjenje napetosti za uporabo s pletizmografi (g) živosrebrni piknometri (h) živosrebrne merilne naprave za določitev zmehčišča.