Skoči do osrednje vsebine

Podaljšujemo rok oddaje vlog za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V želji po prejemu kvalitetnejših vlog smo podaljšali rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023. Vloge lahko prijavitelji po novem oddajo do 26. avgusta 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

V okviru javnega razpisa je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija namenjenih 4.776.000 evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 3.184.000 evrov.

Upravičeni prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Projektna partnerstva občin niso upravičeni prijavitelji.

Prijavitelj lahko na Javni razpis odda več vlog. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.