Skoči do osrednje vsebine

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) 24. 6. 2022 začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2022 (Odmera 2022). Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko prek portala eDavki.

Gre za vsakoletno odmero nadomestila, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravi na osnovi zakonskih obveznosti – in sicer na podlagi Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov. Letošnja odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 202/2021. Zavezanci za plačilo so, po zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč, lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi), tako fizične (14329 zavezancev) kot pravne osebe (269 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

V letošnjem letu se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2022 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih.

V Odmero 2022 je vključenih 206 osuševalnih in namakalnih sistemov (namakalni sistemi na območju Namakalnega razvoda Vogršček niso vključeni), za katere naj bi se za namen vzdrževanja, zbralo približno 560.000 evrov sredstev. Obveznosti z naslova Odmera 2022 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve.

V primeru dodatnih vprašanj lahko zavezanci pridobijo dodatne informacije ob ponedeljkih med 9. in 11. uro, in sicer:

  • na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (tel.: 01 478 90 59, e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).
  • na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (tel.: 01 434 11 00, e-pošta: info.skzgrs@gov.si)