Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 5. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 5. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo, s katero se Tatjana Buzeti s 1. 7. 2022 imenuje za državno sekretarko v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlagana kandidatka Tatjana Buzeti je diplomirala na področju biotehnologije in končala specializacijo s področja mednarodnega managementa. Ima bogate strokovne in mednarodne kompetence, na podlagi katerih ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023

Vlada je izdala Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023.

Sklep se izdaja za namen izvajanja ukrepa podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin. Ukrep je določen s predpisi Evropske unije in se v celoti financira iz EU sredstev.

Sklep se izda vsako leto, z njim se določijo vrednosti priznanih stroškov prestrukturiranja vinograda (glede na zahtevnost prestrukturiranja in izvedene faze prestrukturiranja) in priznane vrednosti izpada dohodka (če se prestrukturiranje izvaja na površini, kjer je bil vinograd, se pridelovalcu za 3 leta do rodnosti prizna izpad dohodka s te površine; oziroma za 2 leti v primeru precepljanja).

Na podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu v okviru kontrole na kraju samem agencija določi višino podpore, do katere je posameznik upravičen

Predlog stališča RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posle

Vlada je sprejela Predlog stališča RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino. Republika Slovenija Predlog uredbe podpira in predlaga, da se potrebna sprememba Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo posledica predlagane spremembe Uredbe1305/2013 EU, naj ne šteje med redne/dovoljene spremembe.

Motnje v trgovini zaradi vojne v Ukrajini vzbujajo zaskrbljenost za svetovno prehransko varnost, tako zaradi kratkoročnih posledic kot tudi zaradi dolgoročne negotovosti. Stabilna preskrba s hrano v EU sicer ni ogrožena, vendar če se občutno višji stroški proizvodnje na ravni kmetij ne bodo izravnali z višjimi cenami, bi to lahko vplivalo na zanesljivost preskrbe.

Skupna kmetijska politika (SKP) predvideva vrsto ukrepov, vključno s cenovno varnostno mrežo in možnostjo sprejetja izrednih ukrepov. Evropska komisija je v sporočilu z dne 23. marca 2022 že predstavila več izrednih pobud za zaščito prehranske varnosti in okrepitev odpornosti prehranskih sistemov, vendar so v trenutnih razmerah potrebne dodatne pobude, saj nekatera mala podjetja in kmetje potrebujejo nujno pomoč, da lahko ohranijo svoje dejavnosti.

Komisija zato predlaga dodaten ukrep, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in državam članicam omogoča, da kmetom in kmetijsko-živilskim podjetjem, ki jih je prizadelo znatno povečanje vhodnih stroškov, zlasti podjetjem za proizvodnjo krme in gnojil ter energijsko intenzivnim podjetjem v predelovalni industriji, ki se soočajo z višjimi stroški plina in električne energije, zagotovijo likvidnostno podporo. Z neposrednim reševanjem izzivov, povezanih z denarnim tokom takih podjetij, bo podpora prispevala k svetovni prehranski varnosti in odpravila motnje na trgu zaradi višjih vhodnih stroškov.