Skoči do osrednje vsebine

Kaj prinaša nov Zakon o Vladi Republike Slovenije

V sredo, 22. junija 2022, je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije.

Cilj zakona je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, ki bo zagotavljala operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi Koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi Republike Slovenije v mandatu 2022–2026.

S spremenjenim zakonom o vladi se na novo vzpostavljajo ministrstva, ki bodo podpirala glavne prioritete nove vladne ekipe. Ministrstva bodo po obsegu in vsebinah manjša ter zato bolj operativna in odzivna.

Vlado bodo po novem sestavljala naslednja ministrstva:

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za zdravje  

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za zdravje) se oddvaja del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje dolgotrajne oskrbe. To področje prehaja na novo ministrstvo, Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve  

Področje dela ostaja enako prejšnjemu Ministrstvu za zunanje zadeve, le k imenu se dodaja dodatek »in evropske«.

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Gre za novo ministrstvo, kamor prehaja tudi:

  • del delovnega področja prejšnjega Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje stanovanjske politike,
  • del delovnega področja prejšnjega Ministrstva za zdravje, ki se nanaša na delovno področje dolgotrajne oskrbe.

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo opravljalo naloge z delovnega področja dolgotrajne oskrbe,  stanovanjske politike, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) se oddvajajo delovna področja regionalnega razvoja, tehnologije in oskrbe z naftnimi derivati, ki prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje športa.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) se oddvajajo delovna področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja in športa, ki prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Gre za novo ministrstvo, kamor prehajajo nekatera delovna področja s prejšnjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

To so:

  • del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje visokega šolstva, znanosti, raziskovanja,
  • del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje tehnologije.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo opravljalo naloge z delovnega področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, razvoja tehnologij in inovacij.

Ministrstvo za infrastrukturo

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za infrastrukturo) se oddvaja del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter tudi del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje rudarstva.

Ta področja prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Gre za novo ministrstvo, na katerega prehajajo nekatera delovna področja iz prejšnjega Ministrstva za okolje in prostor, prejšnjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter prejšnjega Ministrstva za infrastrukturo.

Ta delovna področja so:

  • del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje oskrbe z naftnimi derivati,
  • del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
  • del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo opravljalo naloge z delovnega področja javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, na področju energetike, oskrbe z naftnimi derivati ter nalog na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za okolje in prostor) se oddvajajo delovna področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov in stanovanjske politike.

Ta področja prehajajo na druga ministrstva, in sicer delno na novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, delno pa na novo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje rudarstva.

Ministrstvo za javno upravo

Od ministrstva se oddvaja del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis. 

To področje prehaja na Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (prej Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijo)

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja prejšnjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje regionalnega razvoja.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo opravljalo naloge z delovnega področja regionalnega razvoja, razvojnega načrtovanja z nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, evropske kohezijske politike na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna, naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike in naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (prej Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo)

Na ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo opravljalo naloge z delovnega področja informacijske družbe, elektronskih komunikacij, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga bo vodil minister brez resorja.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.