Skoči do osrednje vsebine

Zvišanja cen blaga in storitev

Pojasnilo Tržnega inšpektorata RS v zvezi z naknadnim povišanjem cen nekaterega blaga in storitev po sklenitvi pogodbe (npr. naknadna povišanja cen turističnih paketov, različnih storitev obrtnikov itd.).

Cene blaga in storitev na trgu se, razen redkih izjem, določenih s posebnimi predpisi (npr. cene dimnikarskih storitev, komunalnih storitev, učbenikov), oblikujejo prosto na podlagi ponudbe in povpraševanja ter drugih konkurenčnih dejavnikov. Podjetje torej lahko prosto določa cene, pri čemer pa morajo biti v skladu s 26. členom Zakona o varstvu potrošnikov te cene ustrezno vidno označene (z DDV, če je podjetje zavezanec za DDV), podjetje pa jih je dolžno upoštevati. Če gre za pogodbe, ki ne vključujejo vsakodnevnih transakcij in se ne izpolnijo nemudoma ob sklenitvi, mora podjetje potrošniku v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti tudi končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej.

Podobno zakon določa tudi glede pogodb o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, kjer je v 57.b členu določeno, da morata organizator potovanja in prodajalec potovanja (kadar se turistični paket prodaja preko njega) pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba potrošniku med drugim zagotoviti skupno ceno turističnega paketa, vključno z davki in z vsemi morebitnimi dodatnimi pristojbinami, taksami in drugimi stroški ali navedbo vrste morebitnih dodatnih stroškov, ki jih bo potrošnik moral plačati, kadar teh stroškov ni mogoče razumno izračunati pred sklenitvijo pogodbe.

Povišanje cen po sklenitvi pogodbe z vidika predpisov iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS neposredno ureja le Zakon o varstvu potrošnikov, in sicer za področje pogodb o paketnem potovanju. V skladu 57.d členom zakona lahko organizator potovanja po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju poviša cene le, če je ta možnost določena v pogodbi, če pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene v skladu s petim odstavkom istega člena in če pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene. Takšno povišanje je možno samo kot neposredna posledica sprememb cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo turističnega paketa, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih, ali menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom, pri čemer je dodatno postavljen pogoj, da je povišanje cen mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika na jasen in razumljiv način ter na trajnem nosilcu podatkov z vključeno obrazložitvijo in izračunom tega povišanja. Če povišanje cene presega 8 % dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju brez plačila odstopnine.

Za preostalo blago in storitve predpisi iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS, kot že navedeno, možnosti in pogojev zvišanja cen izrecno ne urejajo. V določenih primerih bi npr. znatno povišanje cen surovin na trgu sicer lahko pomenilo okoliščino, ki otežuje izpolnitev obveznosti ene pogodbene stranke, in bi se lahko uporabile določbe Obligacijskega zakonika (112. do 115. člen), ki urejajo razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, vendar pa Tržni inšpektorat RS ni organ, ki je pristojen za presojo uporabe navedenih določb. Če se pogodbeni stranki ne bosta uspeli dogovoriti, bosta spor lahko reševali preko sodišča.