Skoči do osrednje vsebine

Potrjena izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2031

Na Ministrstvu za zdravje (MZ) se zavedamo pomena primarnega zdravstva, kot temelj zdravstvenega sistema. Za reševanje izzivov na tem področju je bila ustanovljena Delovna skupina strokovnjakov primarnega zdravstvenega varstva (PZV) pod vodstvom Renate Rajapakse, ki je pripravila dokument Izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (SRZDPR2031).
vir: ustanove zdravstvena info / Zdravstveni dom Murska sobota

vir: ustanove zdravstvena info

Dokument je bil predstavljen na seji Zdravstvenega sveta 19. 4. 2022. Člani zdravstvenega sveta (ZS) so dokument podprli in predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj te dejavnosti v Sloveniji. Dokument je v okviru Ministrstva za zdravje pripravila Delovna skupina v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije, usklajen je bil tudi s predstavniki lokalnih skupnosti. Izhodišča so popolnoma v sozvočju z ravnokar objavljeno Evropsko strategijo za primarno zdravstveno varstvo. Skladno s širšim kontekstom razvoja zdravstvenega varstva in ob upoštevanju potreb prebivalstva so v dokumentu  opredeljeni naslednji strateški cilji: enaka dostopnost do celovite oskrbe čim bližje prebivalcem, usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenje, celovita in integrirana obravnava pacienta, kakovostna in varna obravnava ter usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo. Vzporedno z nastajanjem dokumenta strategije so bili že izvedeni nekateri nujni kratkoročni ukrepi, ki jim morajo na podlagi sprejetih izhodišč v najkrajšem možnem času slediti nadaljnji koraki. Ti so  opredeljeni v prav tako pripravljenem akcijskem načrtu do leta 2024.   

Za doseganje ciljev SRZDPR2031 bodo nujne spremembe na področju vodenja in upravljanja, financiranja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanja kadrovskih virov in ustreznih delovnih pogojev, digitalizacije ter raziskovalne dejavnosti.

Za zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenega varstva na primarni ravni za vse prebivalce bo potrebno na podlagi analize potreb posodobiti mrežo izvajalcev vseh dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva, uvesti podeželske ambulante in izboljšati oskrbo ranljivih skupin z boljšim sodelovanjem izvajalcev zdravstvene dejavnosti z organizacijami v lokalni skupnosti. 

Za večjo opolnomočenost in vključenost posameznikov v načrtovanje in izvajanje zdravstvene oskrbe je treba vzpostaviti uporabniku prijazen portal za pridobivanje relevantnih informacij v zvezi s koriščenjem zdravstvenih storitev in redno izvajati promocijske aktivnosti za uporabo storitev e-zdravja in ostalih orodij informacijske tehnologije (IT orodja) na področju zdravstva.

Celovita in integrirana obravnava pacienta v celotnem sistemu zdravstvenega varstva zahteva  nadgradnjo timskega dela v PZV z razširitvijo kompetenc diplomiranih medicinskih sester in ostalih profilov in vzpostavitev sistema učinkovitih mehanizmov sodelovanja med različnimi ravnmi in poklicnimi skupinami.  

Za zagotovitev kakovostne in varne zdravstvene obravnave je treba opredeliti kazalnike kakovosti, uvesti sistem notranjih presoj in poročanja izvajalcev ter sistem spremljanja in izboljševanja kakovosti ter varnosti na nacionalnem nivoju.

Za učinkovito vodenje in upravljanje PZV je potrebno okrepiti strateško vlogo MZ z vzpostavitvijo  notranje strukture za področje PZV in dopolnitvijo sestave posvetovalnih teles s predstavniki PZV. Treba je vzpostaviti nacionalno telo za strokovno podporo razvoju PZV in natančneje opredeliti vloge ostalih deležnikov za koordiniran razvoj PZV.

Za pravičnejše financiranje PZV je potrebno povečanje javnih sredstev za zdravstveno dejavnost na primarni ravni in uvedba novih modelov financiranja, ki temeljijo na učinkovitosti in kakovosti obravnave pacientov. Nujna je tudi posodobitev infrastrukture in opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Takojšnje nadaljevanje ukrepov za zagotovitev zadostnih kadrovskih virov in ustreznih delovnih pogojev v PZV je prioritetna naloga MZ.  

Nujna je tudi pospešitev razvoja na področju digitalizacije za lažje in bolj učinkovito delo izvajalcev in za enostavno in učinkovito rabo e-zdravja za paciente.

Določene aktivnosti so opredeljen tudi po posameznih zdravstveni dejavnostih, npr. vzpostavitev terciarne ravni družinske medicine, uporaba možnosti kombiniranega načina zaposlitve, vključitev drugih kadrov v celostno zdravstveno obravnavo na domu, vzpostavitev novega modela nujne medicinske pomoči (NMP) v skladu s posodobljenim Pravilnikom o službi NMP, okrepitev in nadgradnja preventivnih dejavnosti in krepitve zdravja v PZV in vzpostavitev regijskih rehabilitacijskih centrov na primarni ravni zdravstvenega varstva.  

Skladno z akcijskim načrtom je do konca leta 2022 predvidena realizacija naslednjih nalog:

 • priprava načrta promocijskih aktivnosti za uporabo storitev e-zdravja in ostalih IT orodij na področju zdravstva (december 2022)
 • spodbujanje družinskih zdravnikov in specialistov za uporabo obstoječega sistema e-posveta (september 2022)
 • vzpostavitev notranje strukture MZ za zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki bo skrbela tudi za implementacijo strategije (september 2022)
 • priprava predloga strateškega pristopa za celovito izboljšanje pogojev dela v osnovni zdravstveni dejavnosti (OZD) in zmanjšanje izgorelosti (december 2022)
 • priprava načrta in začetek izvedbe promocijskih aktivnosti (december 2022)
 • pričetek izvajanj pridobitve dodatnih kompetenc za zdravnike (december 2022)
 • priprava načrta kadrov v zdravstvu za obdobje 15 let (april 2022)
 • priprava ustreznih navodil za pospešitev postopkov zaposlovanja tujih strokovnjakov (september 2022)
 • implementacija kratkoročnih ukrepov za zmanjšanje administrativnih in obračunskih postopkov pri delu v OZD, ki jih je pripravila državna sekretarka na MZ in že posredovala na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (december 2022)
 • predlog prenove plačnega modela za zaposlene v javnem sektorju , ki omogoča večjo fleksibilnosti plačil, vezano na produktivnost in kakovost dela (december 2022)
 • priprava strategije digitalizacije v zdravstvu (oktober 2022)
 • opredelitev strukturiranih podatkov za posamezna področja (december 2022)
 • konsenz v stroki družinske medicine glede vzpostavitve Inštituta za družinsko medicino (december 2022)
 • priprava kriterijev in predlog posodobljene mreže NMP (december 2022)

 

V letu 2023 je predvideno nadaljevanje dela v okviru naslednjih nalog:

 • priprava vsebin in načina obveščanja pacientov o pravicah in dolžnostih v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva ter vzpostavitev letnega obveščanja (marec 2023)
 • izdelava matrike kompetenc za delo v timu v PZV (junij 2023)
 • opredelitev nalog, pristojnosti, povezav in sestave ter ustanovitev odbora za kakovost in varnost na primarni ravni zdravstvenega varstva (december 2023)
 • opredelitev kazalnikov kakovosti za merjenje izkušenj pacientov ter za merjenje uspešnosti in učinkovitosti obravnave (december 2023)
 • dopolnitev sestave posvetovalnih teles s predstavniki PZV (2023)
 • priprava osnutka sprememb predpisov in vložitev predlogov v postopek sprejemanja (december 2023)
 • priprava predloga, terminskega načrta uvedbe in vključitev v potrebne pravne akte (2023)
 • priprava pravnih in finančnih podlag za vzpostavitev telesa za strokovno podporo razvoju PZV (december 2023)
 • priprava matrike sodelovanja vseh akterjev v PZV (junij 2023)
 • izvedba analize podatkov o opredeljenih pacientih in opravljenih storitvah za posameznega izvajalca (junij 2023)
 • uvedba in financiranje novih storitev v OZD (npr. obposteljni ultrazvok, mala kirurgija, uvajanje novih tehnologij) (december 2023)
 • priprava predlogov in začetek uvedbe novih poklicev v posameznih področjih PZV (december 2023)
 • ureditev financiranja za specializacije strokovnjakov PZV (december 2023)
 • priprava predloga za povečanje vpisa na obe medicinski fakulteti (kriteriji za vpis) (december 2023)
 • priprava kurikuluma in organizacija delavnic z vsebinami komunikacije, mediacije in reševanja konfliktov,  upravljanja s tveganji in profesionalizma. (december 2023)
 • analiza uporabniških izkušenj z uporabo zdravstvenih informacijskih programov in priprava predloga za preoblikovanje zdravstvenega informacijskega sistema (ZIS) (december 2023)
 • priprava predloga za prilagoditev zahtev in načina poročanja za namen obračuna ZZZS (marerc 2023)
 • priprava tehničnih zahtev povezljivosti in dostopa do podatkov (december 2023)
 • določitev nabora kazalnikov kakovosti obravnave pacientov (december 2023)
 • povečanje sredstev za informatizacijo v standardih splošnega dogovora (januar 2023)
 • vzpostavitev rednih 1 x letnih izobraževanj digitalnih veščin za vse zaposlene (januar 2023)
 • priprava pravnih, strokovnih in finančnih podlag, ki bo omogočila terciarnost družinske medicine (junij 2023)
 • ustanovitev Inštituta za družinsko medicino (december 2023)
 • pregled stanja dejavnosti in priprava predloga minimalnih zahtev primarne pediatrije v institucijah za obravnavo otrok s posebnimi potrebami (december 2023)
 • vzpostavljen prenovljen sistem NMP vključno z delovanjem dispečerske službe na območju celotne države (december 2023)
 • priprava strateškega dokumenta za delovanje rehabilitacijskih centrov (december 2023)

 

Dveletno obdobje akcijskega načrta se zaključuje v letu 2024 z naslednjimi nalogami:

 • pregled in analiza obsega izvajanja in potreb ter predlog izvajanja vseh dejavnosti glede na potrebe            (september 2024)
 • analiza stanja mreže javne zdravstvene službe (priznan obseg, vzroki pomanjkljivosti, podatki o dostopnosti ipd.) ter predlog posodobljene mreže (december 2024)
 • uvedba podeželskih ambulant z opredeljenimi kriteriji in pogoji delovanja, umestitev v splošni dogovor 2025 (december 2024)
 • analiza in načrt zagotavljanja potreb oskrbe ranljivih skupin prebivalstva po občinah (junij 2024)
 • protokoli sodelovanja med izvajalci OZD in organizacijami v lokalni skupnosti, ki izvajajo programe promocije zdravja, socialne vključenosti in naslavljajo potrebe ranljivih (december 2024)
 • vzpostavitev oz. dopolnitev portala za paciente za pridobivanje relevantnih informacij v zvezi s koriščenjem zdravstvenih storitev ter spletnih strani za navigacijo posameznikov v sistemu zdravstvenega varstva (ZV) (december 2024)
 • razpis in pričetek izvedbe usposabljanj prebivalcev (januar 2024)
 • opredelitev področij ter priprava načrta za razširitev kompetenc (junij 2024)
 • priprava časovnega in finančnega načrta uvajanja izvajalcev z razširjenimi kompetencami (december 2024)
 • izdelava načrta in pričetek izvedbe izobraževalnih posvetovanj med ravnmi in različnimi poklicnimi skupinami (marec 2024)
 • opredelitev področij, razširitev in optimizacija sistema e-posvet (december 2024)
 • uvedba sistema notranjih presoj in uvedba poročanja o rezultatih presoj po mednarodnih standardih v letna poročila JZZ (marec 2024)
 • pregled rezultatov, izvedba dodatnih analiz in priprava predloga sprememb (junij 2024)
 • priprava modela financiranja, ki poleg opredeljenih pacientov upošteva kazalnike kakovosti obravnave ter pilotna uvedba novega modela financiranja v splošni dogovor 2024 (december 2024)
 • priprava predloga glede možnih drugih virov sredstev za zdravstveno dejavnost na primarni ravni (december 2024)
 • pregled in dopolnitev kurikulumov zdravstvenih programov in vsebin pripravništva z vsebinami primarne ravni (junij 2024)
 • prilagoditev rešitev informacijske tehnologije (IT) po meri uporabnikov, za posamezne ZIS (december 24)
 • priprava predloga prilagoditev in uvedba IT rešitev za manjše obremenitve pri obračunskih postopkih (december 2024)
 • identifikacija vseh vstopnih točk in poti pri elektronskem poslovanju obravnave pacienta 24
 • dokončna nadgradnja e-zdravja (december 2024)
 • vzpostavitev enotnega e-kartona (december 2024)
 • zagotovitev povezljivosti s strani ponudnikov vseh ZIS (december 2024)
 • priprava matrike uporabnikov in njihovih pravic do vpogleda v podatke pacientov in vzpostavitev varnih uporabniških računov (december 2024)
 • prilagoditev sistema z-Vem glede na spremembe s področja e-zdravja (december 2024)
 • priprava predloga matrike o spremenjenem načinu predlaganja in uvajanja novosti (december 2024)
 • dogovor o delitvi pristojnosti in nalog med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in izvajalci zdravstvene dejavnosti (IZD) na primarnem nivoju (junij 2024)
 • analiza stanja in priprava strategije na področju primarne pediatrije, vključno z izdelavo meril za mrežo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pediatrične NMP (junij 2024)
 • oblikovanje mreže in izdelava plana zapolnitve delovnih mest (december 2024)
 • umestitev minimalnih zahtev v splošni dogovor za 2025 (december 2024)
 • analiza stanja in priprava strategije na področju primarne ginekologije, vključno z izdelavo meril za mrežo izvajalcev zdravstvene dejavnosti (junij 2024)
 • oblikovanje mreže in izdelava plana zapolnitve delovnih mest (december 2024)
 • analiza trenutnega stanja, vzpostavitev sistema za spremljanje in analizo dela in predlog optimizacije procesov na področju izvajanja dejavnosti duševnega zdravja na primarni ravni (december 2024)
 • priprava in sprejem protokolov sodelovanja med NIJZ in IZD na primarnem nivoju (jun.24)
 • priprava predloga kazalnikov in vzpostavitev sistema za spremljanje in analizo dela na področju preventivnih programov (december 2024)
 • analiza stanja na področju fizioterapije in rehabilitacije na primarni ravni (junij 2024)
 • uvedba pilotnega delovanja regijskega rehabilitacijskega centra (december 2024)