Skoči do osrednje vsebine

Mikropodjetja v lesarstvu vabljena k prijavi na nov razpis

Objavljen je nov razpis za mikropodjetja v lesni industriji - Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (Mikro 22−23). Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 1.000.000 evrov v letih 2022 in 2023.

lesene orgle na marmornatih tleh

Lesene orgle, razstava Čar lesa 2022 | Avtor: Mojca Jeneš

Predmet javnega razpisa Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

  • C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
  • C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5000 evrov ter največ 50.000 evrov. Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 % upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški plač.

Roka za oddajo vlog sta: 30. junij 2022 in 18. november 2022. Za dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji nam pišite na elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si ali mitja.spes@gov.si. Vabljeni k prijavi!

3. 10. 2022 - Obveščamo vas, da drugi rok, ki je bil predviden 18. novembra, zaradi porabe sredstev ne bo izveden.