Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 380. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 380. dopisni seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2021

 Vlada je soglašala k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) za leto 2021, ki ga je na svoji  50. dopisni seji dne 25. 2. 2022, s sklepom št. 174/2022 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Vlada pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021 Državnemu zboru RS.

SKZG je v letu 2021 realiziral presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka v višini 6.632.882 evrov. Celotni prihodki Sklada so znašali 21.045.092 evrov, kar je za 28 % več, kot je bilo načrtovano.

V strukturi vseh prihodkov so prihodki iz poslovanja znašali 11.354.976 evrov oziroma 54,0 %, prihodki od financiranja 72.726 evrov oziroma 0,3 % ter prevrednotovalni in drugi prihodki 9.617.390 evrov oziroma 45,7 %.

Celotni odhodki v letu 2021 so znašali 12.862.384 evrov, kar je za 4 odstotne točke manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2020 je realizacija odhodkov za 87 % višja, na kar so imeli največji vpliv prevrednotovalni in drugi odhodki, katerih indeks povečanja je bil 1585 (primerjava med letoma 2021 in 2020), in zajemajo odškodnine v skladu z Zakonom o denacionalizaciji  ter odpise terjatev.

Poslovanje SKZG je v letu 2021 na splošno ocenjeno kot uspešno, saj so bili načrtovani cilji doseženi ob vseh izzivih zaradi epidemije covida-19.

Stališče RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ter Uredbe (EU) o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2107 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku ( v angleščini International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ICCAT), ter Uredbe (EU) .../2022 o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju - 8333/22

Republika Slovenija podpira omenjeni Predlog uredbe, ki sicer ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči ne izvajajo ribolova teh vrst rib oziroma na ribolovnih območjih, ki so navedena v uredbi.

Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi mag. Aleša Irgoliča s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer z dnem 26. 5. 2022.

Na podlagi Zakona o državni upravi Vlada imenuje in razrešuje državnega sekretarja na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga razrešitev državnega sekretarja mag. Aleša Irgoliča, na podlagi njegovega predloga, in sicer z dnem 26. 5. 2022.

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), imenuje za člana nadzornega sveta za obdobje štirih let Alojza Kovšeta, Ulica Pohorskega odreda 23A, 2314 Zgornja Polskava, ki je predstavnik ustanoviteljice na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo. Mandatna doba člana nadzornega sveta začne teči naslednji dan po sprejetju na seji vlade. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

Vlada je s sklepom z dne 31. 3. 2016, zadnjič spremenjenim s sklepom z dne 23. 12. 2021, imenovala strokovno komisijo za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Strokovna komisija je dne 13. 1. 2022 objavila javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice (Republike Slovenije). Na podlagi izvedenega postopka je strokovna komisija na veljavno listo kandidatov za člane nadzornega sveta SiDG, zadnjič dopolnjeno dne 16. 10. 2020, uvrstila še 6 kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje in merila iz javnega poziva.

Listo kandidatov je strokovna komisija posredovala predlagateljem članov nadzornega sveta, ki lahko Vladi kot skupščini družbe SiDG, predlagajo v imenovanje po enega člana nadzornega sveta.

Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe SiDG je predlagatelj novega člana nadzornega sveta minister oziroma vsakokratna opozicija v državnem zboru, ki sta predlagala člana nadzornega sveta, ki je bil odpoklican ali je predčasno odstopil ali mu bo potekel mandat. Upravičeni predlagatelj minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagal skupščini v imenovanje kandidata za člana nadzornega sveta SiDG.