Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS, št. 26/22 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2022. Na javni razpis je prispelo 16 prijav.

Na podlagi javnega razpisa so se prijavitelji lahko prijavili za sofinanciranje projektov na naslednjih področjih enakosti žensk in moških:

  • spodbujanje lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, 
  • spodbujanje enakih možnosti deklet in mladih žensk na programe smeri STEM ter
  • spodbujanje enakih možnosti ranljivih skupin žensk.

Na javni razpis je prispelo 16 pravočasnih prijav, ki jih je komisija ocenila. Ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov v skladu z merili za izbor projektov, določenimi v XV. Merila za ocenjevanje točki javnega razpisa, je komisija ugotovila, da so najvišje število točk prejeli:

  • projekt z naslovom Pogum, prijavitelj Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, p. p. 2722, 1110 Ljubljana;
  • projekt z naslovom Garaža – odskočna deska za ženske v poklicih STEM, prijavitelj Zavod Beta – Inštitut za razvoj družbe, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina;
  • projekt z naslovom Pobegni pred stereotipi (in vpiši STEM), prijavitelj Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana;
  • projekt z naslovom Podporno delo z romskimi ženskami z namenom zmanjševanja neenakosti in krepitve moči, prijavitelj Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova ulica 6, 1000 Ljubljana;
  • projekt z naslovom Skupaj lahko, prijavitelj Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok, Adamičeva 7, 1293 Šmarje – Sap.

Komisija je predlagala sofinanciranje navedenih projektov, glede na vrstni red doseženega števila točk. Projekti, ki so glede na oceno komisije dosegli nižje število točk od prvih petih, v skladu z besedilom javnega razpisa niso bili izbrani.

Postopek javnega razpisa je vodila Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2022, imenovana v skladu z 12. členom Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških, z odločbo št. 4102-7/2021/3 z dne 28. 2. 2022.