Skoči do osrednje vsebine

Finančna uprava našla rešitev v primeru napačnih vhodnih podatkov pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

Finančna uprava je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Vsem tem zavezancem bo v mesecu juniju izdala nove odločbe. To pomeni, da tem zavezancem ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna.

Kako bodo zavezanci preverili, ali jim bo Finančna uprava (FURS) poslal nove odločbe?

Tako kot je to urejeno pri informiranju o izdaji informativnih izračunov dohodnine in turističnih bonov, bodo lahko od konca maja 2022 zavezanci prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči svojo davčno številko (glejte sliko).

Kako pa postopajo zavezanci, ki imajo napačno odločbo, vendar ne iz naslova uporabe napačnih vhodnih podatkov in jim ne bo izdana nova odločba?

Davčni zavezanec, ki se s svojo odločbo ne strinja, hkrati pa ne bo prejel nove odločbe, mora sam vložiti pritožbo zoper prvotno odločbo. Rok za vložitev pritožbe je do vključno 6. 6. 2022.

Davčnim zavezancem, ki menijo, da so prejeli napačen izračun obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujemo, naj počakajo do konca maja. Takrat bodo lahko na eDavkih preverili, ali jim bo Finančna uprava izdala novo odločbo. Če bodo prejeli informacijo, da jim nova odločba ne bo izdana, hkrati pa se s prvotno odločbo ne strinjajo, bodo še vedno imeli teden dni časa (do vključno 6. 6. 2022) da vložijo pritožbo.

V nadaljevanju podajamo vsebinske podrobnosti:

Pri odmeri obveznosti iz kmetijstva, v okviru katere se izvaja tudi odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe, se med drugim uporabijo tudi podatki o višini katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se odmerijo obveznosti . 

Izračun in pripis katastrskega dohodka na posamezno parcelo izvede Geodetska uprava (GURS) v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2). Pri samem izračunu katastrskega dohodka pa se uporabi večje število podatkov (površina parcele, vrsta in delež dejanske rabe zemljišč, boniteta zemljišča, rastiščni koeficient, območja s posebnimi režimi za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi).

Podatki, ki vplivajo na sam  izračun katastrskega dohodka, se z rednimi postopki različno spreminjajo (dnevno, tedensko oz. periodično).

Po izdaji odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 je bilo ugotovljeno naslednje:

  • da je bila v letu 2021 pri delu gozdnih zemljišč v izračunu katastrskega dohodka na dan 30. junij 2021 uporabljena nepravilna vrednost rastiščnega koeficienta, kar je posledično povzročilo nepravilen izračun višine katastrskega dohodka, uporabljenega pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 in posledično izdajo napačne odmerne odločbe za leto 2021.

Nastala napaka se bo rešila s ponovno izdajo odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 zavezancem za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in/ali zavezancem za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katerim je bil pri odmeri upoštevan nepravilen izračun katastrskega dohodka  gozda. To pomeni, da tem zavezancem ni treba vlagati pritožb zoper napačne (prve) odmerne odločbe, ker bo FURS z izdajo novih odmernih odločb to napako odpravil.


  • da imajo nekateri zavezanci za leto 2021 višji katastrski dohodek v primerjavi z letom  2020, kar ni napaka, izhaja pa iz dejstva,  da je bil pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto  2020 upoštevan katastrski dohodek gozda, ki je bil izračunan na podlagi podatkov o rastiščnem koeficientu  na dan 30. 6. 2020, spremembe podatkov o rastiščnem koeficientu, ki so bile posredovane po tem datumu, niso bile uporabljene oz. so bili podatki upoštevani pri rednem izračunu katastrskega dohodka v septembru 2020. Pri teh zavezancih je podatek o višini katastrskega dohodka gozda za leto 2021 pravilen in uporabljen pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021;

V tem primeru se zavezancem za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti  in/ali zavezancem za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ne bo izdala nova odločba o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Prav tako iz tega naslova/razloga zavezancem ni treba vlagati pritožb zoper prejeto odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021.   

Dodatno opozarjamo na dejstvo, da se pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe za leto 2021 upošteva katastrski dohodek, pripisan gozdnim zemljiščem v vrednosti 100% katastrskega dohodka, ugotovljenega po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2).  Izjema po prvem odstavku 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki določa, da se pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020 lastnikom gozdov, ki so fizične osebe, upošteva katastrski dohodek gozdnih zemljišč v višini 50 odstotkov, kot je bil ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020, je veljala samo za odmerno leto 2020.  To pomeni, da se  pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe za leto 2021 ne upošteva znižana davčna osnova (50% katastrski dohodek).

Posnetek zaslona spletne strani eDavki, kjer je z rdečo barvo označeno polje iskalnika, kamor se vnese davčna številka zavezanca

Zavezanec bo informacijo o morebitni izdaji nove odločbe prejel z vnosom svoje davčne številke v iskalnik eDavkov | Avtor: Finančna uprava