Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022. Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2022 do 14:00.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v okviru štirih težišč Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Naša hrana, podeželje in naravni viri« in sicer na področjih pametnega, odpornega, konkurenčnega kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilskopredelovalnega sektorja, varovanja okolja in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri; kakovosti življenja, varna in zdrava hrana, krepitve gospodarske aktivnosti na podeželju; oblikovanja in prenosa znanja in na dejstvih utemeljeni politiki. 

Izbrani in sofinancirani raziskovalni projekti bodo podpora Vladi Republike Slovenije in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa, ki so nujni za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja, ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in s predpisi agencije. Predlagatelji prijave lahko oddajo do vključno 23. 5. 2022 do 14:00.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije