Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost v okviru Direkcije Republike Slovenije za vode

Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Direkcija Republike Slovenije za vode je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov.

Slovenija se v zadnjem času sooča z velikimi podnebnimi spremembami, ki se kažejo kot skrajni vremenski pojavi, zlasti poplave. Te naravne nesreče ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki živi na območjih z veliko poplavno ogroženostjo in povzročajo znatno gospodarsko škodo.

Cilj NOO, v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno okolje, so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu »Nature based solutions«.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v višini 310 milijonov evrov. Direkcija se je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

Direkcija bo na podlagi sklenjenih sporazumov o izvedbah investicij za vsako občino:

 • pripravila oziroma revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo DGD- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • izvedla razpis za izvajalca del in inženirja-nadzornika;
 • vodila izvedbo investicije do zaključka;
 • poročala pristojnim organom o poteku investicije.

Naloga posamezne občine pa je, da bo na podlagi sklenjenega sporazuma o izvedbi investicije:

 • izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV;
 • pridobila pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki bo glasilo na investitorja;
 • mesečno pisno poročala investitorju o napredku priprave dokumentacije in gradbenega dovoljenja za investicijo.

Gradbena dovoljenja za predvidene ukrepe morajo biti pridobljena do konca junija 2023. Rok za izvedbo projektov pa je do konca leta 2025.

DRSV je do sedaj že sklenila sporazume v naslednjimi občinami:

 

 • Občina Škofja Loka je dne 21. 4. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe.

Predvidena je preureditev sotočja Poljanske in Selške Sore, ureditev visokovodnih  nasipov in zidov ob desni brežini Sore od sotočja do naselja Suha, ter ureditev Poljanske Sore nad Puštalskim jezom v Puštalu do sotočja Sor, z visokovodnimi nasipi, zidovi in terasami.

 

 • Občina Brežice je dne 21. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove.

Za varovanje teh naselij so predvideni visokovodni nasipi, ponekod nadvišanje brežin in zidovi.

 

 • Občina Slovenska Bistrica je dne 17. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Slovenske Bistrice.

Načrtovana sta dva podprojekta:

  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti Zgornje in Spodnje Polskave, predvidena je nova izvedba mostov nad in pod avtocesto, izgradnja visokovodnih nasipov pod naseljem Zgornja Polskava in skozi Spodnjo Polskavo ter izvedba zadostnega števila prepustov pod avtocesto za odtok poplavnih voda.
  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Slovenska Bistrica in PC Kolodvorska, kjer je predvideno: rekonstrukcija in obnova pretočnega profila na strugi, visokovodni nasipi desne brežine v parku in dvig cestnega telesa, rekonstrukcija pretočnega profila in novi obrežni zidovi nad regionalno cesto ter visokovodni nasipi v okolici gasilskega doma.

 

 • Občina Koper je dne 15. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol.

Zadrževalnik Pradisjol bo vzdrževal ravnovesje med visokovodnimi konicami Badaševice in naraščanjem morske gladine.

 

 • Občina Izola je dne 15. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ureditev suhih zadrževalnikov v občini Izola.

Predvideva se izgradnja manjših suhih zadrževalnikov na vodotokih, ki gravitirajo proti mestu Izola.

 

 • Mestna občina Novo Mesto je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka.

Na osnovi hidrološko-hidravlične študij, ki je v izdelavi, bodo določeni celoviti ukrepi.

 

 • Občina Šmarješke toplice je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic na povodju Toplic.

Predvidena je izgradnja protipoplavnega zidu, razširitev profila (dvojni profil). Dolvodno od naselja Šmarjeta pa je predvidena tudi prestavitev struge, kjer je v preteklosti že potekala.

 

 • Mestna občina Krško je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v Podbočju na povodju Sušice.

Izveden bo razbremenilni kanal visokih vod mimo naselja.

 

 • Občina Šentjernej je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile.

Trenutno poteka izdelava hidrološko-hidravlične študije, na osnovi katerih bodo določeni nadaljnji ukrepi.

 

 • Občina Ruše je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju občine Rušekjer je načrtovana:

  • ureditev na potoku izpod Lorbekovega vrha,
  • Drava - visokovodni nasip ob Dravi in levobrežni nasip (zid) ob Lobnici,
  • ureditve na Kramarjevem potoku in protipoplavna ureditev Bezenskega potoka v naselju Bezena,
  • ureditev na Jugovem potoku, na Hudourniku pri letnem gledališču in protipoplavna ureditev struge Ruškega potoka severno od Falske ceste,
  • protipoplavna ureditev potoka Bistrice s pritoki v naselju Log in Bistrica ob Dravi,
  • protipoplavna ureditev hudournika ob Bezenski poti.

 

 • Občina Šoštanj je dne 10. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba protipoplavnih ukrepov na sotočju Bečovnice in Klančnice; izgradnja suhega visokovodnega zadrževalnika.

Predvidena lokacija zadrževalnika je nad sotočjem z Bečovnico.

 

 • Občina Železniki je dne 7. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki – dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti.

Načrtovane so ureditve na:

  • Selški Sori – izboljšanje poplavne varnosti v Jesenovcu in Zalem Logu, kje se predvideva dograditev in ureditev zavarovanja;
  • Dašnici in Češnjici – predvidevata se umestitvi dveh pregrad, ki bosta delovali kot suhi zadrževalnik.

 

 • Občina Idrija je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na Idrijci, Nikovi in pritokih, za zagotovitev poplavne varnosti mesta Idrija.

Predvidena je ureditev Idrijce na območju Ute, Nikove s pritoki Nikova, Gačnik, Prontarska grapa, Češnjica ter ostali manjši vodotoki, ki potekajo po južnih pobočjih pod PB Idrija in levi pritok Nikove v Žabji vasi.

 

 • Mestna občina Nova Gorica je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ureditev potoka Potok v naselju Potok pri Dornberku in Dragi, nadaljevanje ukrepov in Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – odvodnik v Sočo.

Poplavno najbolj ogrožen je odsek ob sotočju Potoka in povirnega kraka 1, kjer so stanovanjski in gospodarski objekti.

Z odvodnikom v Sočo bo mesto pridobilo nove priložnosti za urbanistični razvoj.

 

 • Občina Renče - Vogrsko je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavne ureditve na območju občine Renče – Vogrsko.

Z ukrepi je predvidena izgradnja visokovodnih nasipov in protipoplavnih zidov ter dvig ceste.

 

 • Občina Miren - Kostanjevica je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavna ureditev Mirna – razbremenilni kanal.

Predvideva se izvedba razbremenilnega kanala na relaciji Štanta – Grapc.

 

 • Občina Cerkno je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov za zagotovitev varnosti širšega območja centra naselja Cerkno, kjer sta načrtovana dva podprojekta:

  • Protipoplavni ukrepi na Cerknici pod vtokom Zajegrščice,
  • Protipoplavne ureditve na območju centra naselja Cerkno.
   Med vtokom Zajegrščice in objektom podjetja Eta je načrtovana izvedba novega mostu z ustrezno odprtino, nadvišanje obstoječega zidu na desni brežini ter izvedba nasipa nad zidom.

 

 • Občina Ajdovščina je dne 4. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje.

Predvidena je izgradnja visokovodnih nasipov v kombinaciji s protipoplavnimi zidovi, ureditev črpališč za odvajanje zalednih voda ter ureditev zapornic.

 

 • Občina Šentjur je dne 3. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavni ukrepi Šentjur, faza D, E, F in G.

Predvidenih je pet podprojektov:

  • Suhi zadrževalnik Črnolica – faza D,
  • Suhi zadrževalnik Pešnica – faza E,
  • Obrambni nasip z odvodnikom Loka – faza F1,
  • Ukrepi ob Voglajni in Slomščici v vzhodnem delu UZ Šentjur – faza F2,
  • Hudičev graben – prodni pregradi – faza G.

 

 • Občina Razkrižje je dne 3. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje.

Predvidena dolžina ureditve je dobrih 2,5 kilometrov.

 

 • Občina Laško je dne 3. 3. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Ureditev Savinje in Rečice na območju Laškega, ki je načrtovana s tremi podprojekti:

  • Ureditev Savinje pod Laškim – II. Etapa – del, kjer je predvidena širitev struge;
  • Ureditev Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III. Etapa in ureditev Radoblje, kjer bo potrebno na določenih mestih na desni brežini izvesti oporni zid;
  • Protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru.

 

 • Občina Piran je dne 28. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavne ureditve obale v občini Piran.

Predvidena je odstranitev in ponovna postavitev ter dograditev skalometa, izvedba tesnilne zavese diafragme in protipoplavnega zidu, sanacija ribiškega pomola, zapornica na ribiškem pristanišču, ureditev odvodnje zalednih voda s sanacijo spomeniško varovalnih tlakov ter vkopani zadrževalni bazeni meteornih voda s črpališči.

 

 • Občina Dravograd je dne 25. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda, kjer so načrtovani:

  • Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava na območju Dravograda, predvidenih je 9 območij reševanja, kjer se ustrezne rešitve še preučujejo;
  • Ukrepi za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave na območju Dravograda. Predvidene so ureditve strug pred prelivanjem visokih voda in izgradnja ustalitvenih pragov ter obrežna zavarovanja.

 

 • Občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki so dne 25. 2. 2022 podpisale:

Skupni sporazum o  izvedbi investicije: DPN Ločica Letuš, kjer je načrtovana:

  • ureditev Savinje na območju urbaniziranih območij na odseku od Ločice ob Savinji do Letuša, kjer se izvedejo nadvišanja in sanacije obstoječih nasipov, stabilizacija brežin, širitev struge ter obnova Polzelskega jezu,
  • regulacija izlivnega odseka Pake, kjer je predvidena ureditev s širitvijo struge, stabilizacija dna ter dograditev nasipa ob desnem bregu,
  • ureditev na razbremenilniku Ložnice. Predvidena je izgradnja visokovodnih nasipov, obnova razdelilnega objekta pri Založah ter ureditev struge na območju premostitev.

 

 • Mestna občina Celje je dne 25. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dodatno zagotavljanje poplavne varnosti v občini Celje.

Načrtovani so naslednji ukrepi:

  • protipoplavna ureditev ob Pečovniškem potoku v Zagradu,
  • ureditev potoka Dajnica na območju občine Celje,
  • ureditev Koprivnice s pritoki od avtoceste do Šmartinskega jezera,
  • zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru,
  • zamenjava hidravlično neustrezne premostitve čez Savinjo na Polulah.

 

 • Občina Ljutomer je dne 22. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov desni breg Mure (Bistrica) na območju občin Ljutomer in Veržej.

Ureditev je predvidena od naselja Razkrižje do železniške postaje Murska Sobota - Ljutomer v dolžini dobrih 12 kilometrov.

 

 • Občina Tišina je dne 22. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov Krog – Petanjci.

Dolžina predvidene ureditve na levi strani Mure od naselja Kroga do mostu v Petanjcih je dobrih 8,6 kilometra.

 

 • Občina Črenšovci je dne 22. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov levi breg Mure (Bistrica).

Dolžina predvidene ureditve od naselja Hotiza do železniške proge Murska Sobota – Ljutomer je 18,8 kilometra.

 

 • Občina Radenci je dne 22. 2. 2022 podpisala:

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov avtocesta (AC) Vučja vas.

Predvidena je ureditev na desni strani reke Mure, na odseku od avtoceste do Vučje vasi, v dolžini dobrih 2,2 kilometra.

 • Mestna občina Maribor je dne 14. 9. 2022 podpisala: 

Sporazum o skupni izvedbi investicije: Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Maribora, ki se bo predvidoma izvajala z naslednjim podprojekti:

  • Zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti Lazniškega potoka,
  • Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju Pekrskega potoka,
  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Radvanja in Peker,
  • Zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti Brestrniškega potoka,
  • Zmanjšanje poplavne ogroženosti na potoku iz Kamniške grabe,
  • Zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti zaradi potoka s Kalvarije,
  • Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Zrkovcev in Malečnika.