Skoči do osrednje vsebine

Objavljena nova pravilnika s področja plemenitih kovin

V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi.

Dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin je dolžan zagotoviti skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelke v promet.

Dobavitelj lahko skladnost svojih izdelkov zagotavlja na dva načina, in sicer:

  • s predložitvijo izdelkov v preskus in označitev z oznako skladnosti na urad ali
  • samostojno z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije (dobavitelji samodeklaranti).

Spremembe v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi se nanašajo na dobavitelje samodeklarante.

V novem pravilniku je določeno, da je dobavitelj samodeklarant, ki sam zagotavlja skladnost svojih izdelkov s predpisi z vzdrževanjem sistema kakovosti, dolžan tehnično dokumentacijo redno posodabljati in o spremembah tehnične dokumentacije obvestiti urad.

Ustreznost kakovosti končnih izdelkov oziroma po potrebi vhodnih surovin mora ugotavljati z ustreznimi standardnimi metodami odbiranja ter analizo vzorcev s preliminarnimi preskusi in kvantitativnimi kemijskimi metodami.

O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki jih v trimesečnem obdobju preskusi, označi in da v promet, mora dobavitelj vsake tri mesece obvesti urad z vnosom v bazo MIRS info ali z oddajo obrazca Poročilo o preskušenih in označenih izdelkih. V novem pravilniku je določeno, da mora dobavitelj v poglavje označevanje izdelkov dodati zapis o hrambi  znaka S na medeninasti plošči oziroma drugi evidenčni odtisni plošči na uradu. Dolžan je zagotoviti tudi ustrezen način rokovanja in hranjenja žiga S. Skladno s spremembo pravilnika je potrebno v primeru prenehanja samostojnega zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, v poglavje Poročila vložiti popis števila in mase vseh neprodanih izdelkov, ki jih je že označil z znakom S, vključno s potrdilom o predložitvi navedenih izdelkov v dodatno brezplačno potrditev skladnosti uradu.

V novem pravilniku o spremembi pravilnika o Znaku dobavitelja mora dobavitelj o prenehanju izdelovanja, uvoza oziroma zastopanja izdelovalca izdelkov iz plemenitih kovin pisno obvestiti urad.