Skoči do osrednje vsebine

Misija IRRS zaključila pregled upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji

Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je končala neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave RS za varstvo pred sevanji (URSVS). V četrtek, 14. aprila 2022, je potekal zaključni sestanek, kjer so bile predstavljene glavne ugotovitve iz osnutka poročila. Lektorsko in redakcijsko prečiščeno končno poročilo bo MAAE dostavila naknadno.

Misija spada v skupino storitev MAAE, ki je znana kot IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service), kar pomeni, da je opravila pregled zakonodajne in upravne infrastrukture glede na standarde agencije. Misija ni preverjala samo skladnosti naših predpisov s standardi MAAE, ampak tudi organiziranost in delovanje obeh upravnih organov, URSJV in URSVS. Po poprejšnjem povabilu Vlade Republike Slovenije je misija celovito preverila celotno področje zagotavljanja jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji, od miroljubne uporabe jedrske energije do uporabe virov sevanj na vseh področjih (medicina, znanost, industrija) zato je njen obseg označen kot celovit (angleško full scope).

Misija je ugotovila, da Slovenija stalno krepi in  izboljšuje jedrsko in sevalno varnost. Izpostavili so, da bi morala vlada razmisliti o dodelitvi zadostnih finančnih sredstev in človeških virov obema upravnima organoma za njuno učinkovito dolgoročno delovanje. Prav tako je bilo poudarjeno, da mora vlada obema upravnima organoma tudi v prihodnje zagotavljati popolno neodvisnost pri izvajanju upravnih in inšpekcijskih nalog. Misija je predlagala dopolnitve nekaterih predpisov, smernic upravnih organov in njunih internih postopkov, tudi v luči morebitne odločitve Slovenije za gradnjo nove jedrske elektrarne ali morebitnih novih obsevalnih naprav v medicini. Prav tako je predlagala izboljšanje koordinacije med organi, ki imajo pristojnosti na različnih področjih jedrske in sevalne varnosti.

Cantemir Ciurea, vodja misije, je poudaril, da sta URSJV in URSVS pokazala znanje in izkušnje za uspešno delovanje in zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti v vseh situacijah. Izpostavil je tudi zavezanost obeh organov stalnemu izboljševanju.

Člani misije so opravili vrsto pogovorov in pregledali obsežno dokumentacijo - samoocenjevanje, ki sta ga opravila oba upravna organa kot pripravo na misijo, slovensko zakonodajo na tem področju in interne postopke obeh pristojnih organov. Potrdili so ugotovitve samoocenjevanja ter se strinjali z akcijskim načrtom obeh organov, ki je nastal na podlagi teh ugotovitev. Sestali so se z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za zdravje, ki sta potrdila zavezanost vlade in obeh ministrstev glede neodvisnosti delovanja obeh upravnih organov ter se strinjala glede potrebnih kadrovskih krepitev. Strokovnjaki so prisostvovali tudi inšpekcijskim pregledom jedrske elektrarne Krško, raziskovalnega instituta »Jožef Stefan«, Onkološkega inštituta Ljubljana in Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov Brinje.

Ugotovili so tudi dobre prakse, kjer so še posebej pohvalili pripravo in organizacijo mednarodne vaje URSJV iz kibernetske varnosti v jedrskih objektih, saj ta predstavlja zgled tudi vsem drugim državam članicam MAAE. Pohvalili so pisna navodila URSJV za izvajanje uspešnih in učinkovitih inšpekcijskih pregledih na daljavo, ki so nastala med pandemijo. Velik vtis je naredil tudi spletni portal URSJV Radioaktivnost v okolju za spremljanje hitrosti doze v realnem času z merilnih mest, ki se nahajajo po celotni Sloveniji. Pohvale je požela tudi nacionalna strategija za izvajanje zaščitnih ukrepov ob jedrski in radiološki nesreči, ki je bila pripravljena v skladu z smernicami MAAE, prav tako objava primerjalnih analiz (korelacijskih tabel) slovenske zakonodaje na tem področju z direktivami EU in mednarodnimi standardi MAAE na spletnih straneh URSJV. Misija je pohvalila tudi dobro delovno okolje in naravnanost obeh upravnih organov h konstruktivnemu, odprtemu in učinkovitemu delovanju vseh svojih zaposlenih. Na spletni strani MAAE je objavljena izjava za javnost ob zaključeni misiji (v angleškem jeziku)

Skladno s priporočili misije bosta pristojna upravna organa pripravila in izvedla ustrezen akcijski načrt, predvidoma čez tri do štiri leta pa bo Republika Slovenija povabila tako imenovano ponovno pregledovalno misijo IRRS (angleško follow-up mission), ki bo preverila doseženi napredek.