Skoči do osrednje vsebine

Podatki o izplačanih plačah na področju vzgoje in izobraževanja

Objavljamo podatke o izplačanih plačah za mesec december 2021 za podskupino proračunskih uporabnikov 3.1. Javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb s področja vzgoje, izobraževanja in športa.

Znesek bruto plače sestavljajo:

  • osnovna plača za redno delo;
  • nadomestilo plače v breme delodajalca za čas odsotnosti iz dela;
  • dodatki tipa C,D, E in O.

Število prejemnikov plače po delovnih predstavlja število zaposlenih, ki je prejelo plačo na določenem delovnem mestu ne glede na delež zaposlitve. Javni uslužbenec, ki je zaposlen na treh delovnih mestih v deležih, je upoštevan kot prejemnik na vsakem delovnem mestu.

Vir podatkov je informacijski sistem ISPAP.

Za mesec december 2021 so znašale izplačane bruto plače za navedeno podskupino proračunskih uporabnikov 140.981.540 evrov.

Osnovne plače za redno delo ter nadomestila plače v breme delodajalca so znašale 120.939.472 evrov (85,8%), dodatki tipa C (delovna doba ter vsi ostali dodatki po KPJS) so znašali 8.502.058 evrov (6%). Za vse oblike delovne uspešnosti je bilo izplačano 11.097.347 evrov (7,9%).  Za nadurno delo je bilo izplačanih 377.551 evrov, za dežurstvo pa 65.112 evra.

Izplačila povračil stroškov delavcem so znašala 8.705.713 evrov (sem spadajo stroški nadomestila prehrane med delom ter povračilo stroškov prevoza na in iz dela), drugi dohodki iz delovnega razmerja pa 2.500.991 evrov.

Podrobna pojasnila in podatki so navedeni v spodaj pripetih dokumentih. 

Podatki za januar 2022 bodo objavljeni v kratkem.