Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič na regijskem obisku vlade v južnem delu Osrednje Slovenije

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič se je danes s sodelavci, v okviru vladnega regijskega obiska, mudil pri pravosodnih deležnikih v južnem delu osrednje Slovenije.

Poleg obiska okrajnih sodišč na Vrhniki in v Grosupljem, kjer so sogovorniki govorili predvsem o prostorski problematiki, kadrovskih zadevah in tudi o predlogu nove sodniške zakonodaje, je minister obiskal tudi izvajalca sankcij CUDV Dolfke Boštjančič Draga, ter Zavod za prestajanje kazni zapora Ig.

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (ZPKZ) je edini ženski zapor v Sloveniji, deluje pa v prostorih starega gradu. Ministrstvo želi z investicijo na Igu (prostori pripora in zaprtega oddelka so načrtovani v novogradnji, za polodprti in odprti oddelek so prostori načrtovani z rekonstrukcijo gradu) zagotoviti funkcionalne, sodobne, energetsko učinkovite in zadostne kapacitete za delovanje, predvsem pa ustrezne pogoje za bivanje in varnost vseh zaprtih oseb, tudi mater, mladoletnic in starejših obsojenk, ter seveda ustrezne delovne pogoje za zaposlene. 

V letu 2020 je bilo za projekt ZPKZ Ig pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedena je bila prva faza arheoloških raziskav na terenu in rušitev pomožnih objektov, ter vzpostavljena začasna prometna ureditev. Izdelala se je projektna dokumentacija za izvedbo (PZI), v letu 2021 pa so bile zaključene arheološke raziskave na terenu na podlagi dopolnjenih pogojev ZVKD. Izvedena je bila 1. faza javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in dobavo opreme, razpisna dokumentacija za objavo 2. faze omejenega postopka je pripravljena. Začetek gradnje se načrtuje v letošnjem letu, zaključek pa leta 2025. Ocenjena vrednost investicije, na podlagi popisov iz PZI dokumentacije, je 43 mio €.

Izrekanje alternativnih kazni je  tako za storilca kot tudi za samo skupnost izjemno koristno, tudi z vidika resocializacije. Delo probacije zato igra zelo pomembno vlogo v naši družbi. Uprava za probacijo (UPRO) osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije ponuja pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se uresničuje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Pri tem je zelo pomembno, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, ter da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov. Izvajalci sankcij so ključni partner za izpeljavo dela v splošno korist, pri čemer je zelo pomemben pristop izvajalca sankcij do osebe, napotene v probacijo.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo. CUDV Draga z UPRO sodeluje že od samega začetka, od ustanovitve probacijske službe.

Napotene osebe opravljajo predvsem vzdrževalna dela, čiščenje, urejanje okolice, pomoč in spremstvo uporabnikom, pomožna dela v kuhinji ter dela v pralnici. Glede na to, da ima CUDV  Draga v upravljanju več objektov, so osebe, napotene v probacijo, vključene na različnih lokacijah in z možno kombinacijo različnih del.