Skoči do osrednje vsebine

V veljavo stopila novela Zakona o voznikih

V soboto, 26. marca 2022, je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. V nadaljevanju pojasnjujemo temeljne spremembe.

Določitev pogojev za vožnjo motornega kolesa kategorije A1 za osebe, ki že imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B in niso vozniki začetniki.

Uporaba določb zakona je zaradi nadgradnje evidence o vozniških dovoljenjih in izdaje podzakonskega predpisa, ki bo določil program usposabljanja za voznike, zamaknjena na 1. junij 2022 – to pomeni, da bo usposabljanje za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B (pravica do vožnje ne bo omejena na ozemlje Republike Slovenije) oziroma usposabljanje za vpis kode, s katero bo označena pravice do vožnje motornega kolesa A1 na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B (pravice do vožnje bo omejena le na ozemlje Republike Slovenije), voznikom omogočena šele po 1. juniju 2022;

Sprememba pogojev za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije AM.

Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije AM je omogočeno samostojno usposabljanje iz teoretičnega dela vozniškega izpita (uporaba določbe je zaradi nadgradnje evidence o vozniških dovoljenjih zamaknjena na 1. junij 2022). Do začetka uporabe navedene določbe se morajo kandidati za voznike iz teoretičnega dela vozniškega izpita usposabljati v šoli vožnje.

Prav tako zakon določa manjše število učnih ur praktičnega dela usposabljanja za kategorijo AM, in sicer najmanj pet učnih ur. Zakon o voznikih v enajstem odstavku 39. člena določa, da morajo šole vožnje izvajati usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil po programu in trajanju programa, kot je to določeno z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Vsi kandidati za voznike, ki so se v šoli vožnje že začeli praktično usposabljati za kategorijo AM, bodo usposabljanje lahko zaključili v skrajšanem trajanju, pri čemer je pogoj, da opravijo program in trajanje programa (najmanj vse učne ure, določene na vseh treh učnih stopnjah) kot so določene v zakonu ter bodo določene s podzakonskim predpisom, sprejetim na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 43/22). Predlog podzakonskega predpisa bo Ministrstvo za infrastrukturo do 4. aprila 2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje, veljati pa naj bi začel najpozneje do  konca meseca aprila 2022;

Določitev pogojev za možnost izvajanja usposabljanj kandidatov za voznike ter izobraževanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šole vožnje na daljavo;

Uporaba določb zakona je zaradi izdaje podzakonskega predpisa, ki bo natančneje določil pogoje usposabljanja, zamaknjena za eno leto (določbe se začnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi zakona, torej po 26. marcu 2023);

Določitev pravne podlage za povezovanje evidence o vozniških dovoljenjih z evidenco voznikov, usposobljenih za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;

Določitev pravne podlage za elektronsko pridobivanje podatkov o številu kazenskih točk iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v postopku vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje;

Uporaba določbe zakona je zaradi nadgradnje evidence o vozniških dovoljenjih in skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu zamaknjena za šest mesecev (vzpostavitev informacijskega povezovanja se zagotovi v šestih mesecih od uveljavitve zakona, torej do 26. septembra 2022);

Določitev pravne podlage za preverjanje podatkov v evidenci o vozniških dovoljenjih pri izdaji mednarodnih vozniških dovoljenj;

Določitev, da kandidat za voznika, ki poda ugovor na praktičen del vozniškega izpita, do dokončne odločitve o ugovoru ne sme ponovno opravljati vozniškega izpita.

Uporaba določbe zakona je zaradi nadgradnje evidence o vozniških dovoljenjih zamaknjena na 1. januar 2023;

Določitev pogojev za ponovno opravljanje zdravstvenega pregleda osebam, za katere je bilo pri zdravstvenem pregledu ali kontrolnem zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da so telesno in duševno nezmožne za vožnjo motornega vozila.

V 88. in 89. členu zakona je določeno, da mora izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila oziroma mu je pravica za vožnjo motornega vozila posamezne kategorije ali posameznih kategorij omejena na določen čas, v zdravniško spričevalo iz 88. oziroma  89. člena zakona navesti obdobje omejitve. Če je kandidat za voznika motornega vozila ali imetnik vozniškega dovoljenja opravil ponovni zdravstveni pregled več kot 60 dni (prej 30 dni) pred potekom obdobja omejitve, se zdravniško spričevalo ne upošteva.

V novem petem odstavku 88. člena zakona je določena obveznost kandidata za voznika ali imetnika vozniškega dovoljenja, pri katerem je na podlagi zdravstvenega pregleda ugotovljena telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila ali začasna telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, da ponovni zdravstveni pregled za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opravi pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (ponovni zdravstveni pregled torej ni pristojen opraviti izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je izdal zdravniško spričevalo, iz katerega izhaja, da je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, temveč le pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti). Slednje velja v primeru, v katerem sta tako prijava na zdravstveni pregled kot tudi ponovni zdravstveni pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti izvedena po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 43/22).

V novem četrtem odstavku 89. člena zakona je določena obveznost kandidata za voznika ali imetnika vozniškega dovoljenja, pri katerem je na podlagi kontrolnega zdravstvenega pregleda ugotovljena telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila ali začasna telesna in duševna nezmožnost za vožnjo motornega vozila, da ponovni zdravstveni pregled za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opravi pred posebno zdravstveno komisijo (ponovni zdravstveni pregled torej ni pristojen opraviti pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je izdal zdravniško spričevalo, iz katerega izhaja, da je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega vozila, temveč le posebna zdravstvena komisija). Slednje velja v primeru, v katerem sta tako prijava na zdravstveni pregled kot tudi ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo izvedena po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 43/22);

Določitev izjeme za predčasno opravljanje zdravstvenega pregleda v primeru izbrisa kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov.

V primerih, ko je imetnik vozniškega dovoljenja, pri katerem je bila ugotovljena omejena telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila, opravil operacijo oči in po operaciji zdravstveni pregled, je lahko na podlagi izdanega zdravniškega spričevala po opravljenem zdravstvenem pregledu po prejšnjih določbah zakona uredil le izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, ne pa tudi podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj se mu zdravniško spričevalo za namen podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni upoštevalo. V navedenem primeru je bil izveden le izbris kode, veljavnost vozniškega dovoljenja pa je ostala nespremenjena (omejena glede na datum, določen v prejšnjem zdravniškem spričevalu).

Imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona opravil zdravstveni pregled za izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, iz katerega izhaja, da je imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije brez omejitev, bo smel prvo naslednje podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opraviti brez predložitve zdravniškega spričevala o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja brez predložitve zdravniškega spričevala se bo izvedla le, če veljavnost vozniškega dovoljenja – na podlagi zdravniškega spričevala o opravljenem zdravstvenem pregledu za izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov – še ni bila podaljšana;

Določitev dodatne okoliščine, ki onemogoča zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje.

Z določbo novega drugega odstavka 67. člena ZVoz-1 se zaradi zapolnitve pravne praznine določa dodatna okoliščina, ki onemogoča zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje, in sicer v primeru, ko je imetnik tujega vozniškega dovoljenja s tujim vozniškim dovoljenjem dosegel ali presegel 18 kazenskih točk, čemur sledi izrek stranske sankcije prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije;

Določitev rešitev za primere, ko imetniki tujih vozniških dovoljenj, izdanih v tujini, vložijo zahtevek za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje, med postopkom zamenjave vozniškega dovoljenja pa jim vozniško dovoljenje, izdano v tujini, poteče.

Z dopolnitvijo 67. člena zakona se določa, da se imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki je že podal vlogo za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje in že opravljal praktični del vozniškega izpita, med večkratnim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita pa mu je veljavnost vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, potekla, izda slovensko vozniško dovoljenje. Pogoj za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja je, da imetnik vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi teoretični in praktični del vozniškega izpita in izpolni druge z zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil. V navedenem primeru se imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, katerega veljavnost je potekla v času po prvem neuspešnem opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita, ni treba usposabljati v šoli vožnje, temveč mora za zamenjavo vozniškega dovoljenja opraviti tako teoretični kot tudi praktični del vozniškega izpita.

Obveznosti imetnika vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki ima v času podaje vloge in opravljanja vozniškega izpita za zamenjavo vozniškega dovoljenja veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se razlikujejo od obveznosti imetnika neveljavnega ali potečenega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini. Slednji mora za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja opraviti celotno usposabljanje v šoli vožnje, vozniški izpit in izpolniti druge zakonsko določene pogoje za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja (običajno prebivališče, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila,…);

Določitev pravne podlage za pripravo naslednje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje osmih let, torej od 2023 do 2030.

S tem se naslednji nacionalni program varnosti cestnega prometa, zaradi zagotavljanja primerjave podatkov in analiz, usklajuje z obdobjem Evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu in obdobji programov varnosti cestnega prometa, sprejetih v drugih državah članicah Evropske unije. Po letu 2030 bo nacionalni program znova določen za obdobje desetih let, torej za obdobje od leta 2031 do 2040;