Skoči do osrednje vsebine

Naše mnenje šteje

Minister Marjan Dikaučič se je na Gospodarskem razstavišču udeležil zaključne razprave z otroki v okviru projekta "Naše mnenje šteje", ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Na štirih regijskih posvetovanjih so otroci razpravljali o tem, kako sedaj in kako bi po njihovem mnenju morala potekati participacija otrok v šoli, pri zdravniku, v lokalni skupnosti in na sodišču.

Na vsakem od posvetovanj so otroci izbrali po tri predloge z vsakega področja, skupno 12 predlogov na področje, na današnji zaključni razpravi pa so predstavili za njih po tri najpomembnejša na področje, ki bodo zapisana v Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije.

Na področju sodstva in upravnih postopkov so otroci izpostavili tri za njih pomembne predloge:

  • otrokom prijaznejše sodstvo, tudi v luči boljše in otrokom prilagojene informiranosti o sodnih postopkih

V civilnih postopkih, predvsem v postopkih v katerih so praviloma vključeni tudi otroci, je bilo v zadnjih letih namenjeno veliko pozornosti in tudi rešitev (nov Zakon o nepravdnem postopku, novela zakona o varuhu človekovih pravic – uveden institucionalni okvir za zagovornika otroka). Ključna je gotovo normativno urejena vloga otroka, ko se le-ta znajde v razveznih in drugih postopkih, v katerih se odloča o njegovi vzgoji in varstvu, ipd. V postopku za varstvo koristi otroka sodišče center za socialno delo pozove, da otroka, ki je sposoben razumeti pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način obvesti o uvedbi postopka in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Kadar otrok želi izraziti svoje mnenje, lahko to stori na centru za socialno delo ali v razgovoru z zagovornikom otroka, ki je bil otroku dodeljen v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic, ali glede na starost in druge okoliščine na neformalnem razgovoru s sodnikom, lahko tudi ob sodelovanju strokovno usposobljene osebe, vselej brez prisotnosti staršev. Celotna ureditev strmi k temu, da zaslišanje otrok ni enako formalno kot v drugih postopkih, ampak gre za razgovor. Ob razgovoru na centru za socialno delo in s sodnikom je lahko navzoča oseba, ki ji otrok zaupa in jo sam izbere, ali zagovornik otroka, če mu je bil ta dodeljen v skladu z zakonom, ki ureja varuha človekovih pravic. Taka oseba oziroma zagovornik otroka lahko pomaga otroku izraziti njegovo mnenje. V razveznih postopkih imajo tako pomembno vlogo CSD-ji, ki otroka seznanijo s temi okoliščinami. Na podlagi Družinskega zakonika  tudi že potekajo postopki predhodne mediacije, vse z namenom, da se razmerja uredijo na čim bolj sporazumen način. Zato v sodnih postopkih otroci ne sodelujejo na klasičen način kot stranke postopka, in torej otroci (še posebej mlajši od 15 let) v samem sodnem postopku ne sodelujejo, ampak svoje mnenje podajo preko CSD-ja ali v neformalnem razgovoru s sodnikom.

 

  •  upoštevanje njihovega mnenja in zagotavljanje pomoči nevtralne osebe v sodnih postopkih

Upoštevanje otrokovega mnenja je v postopkih nujno, je njegova pravica, ki temelji tudi na Konvenciji o otrokovih pravicah. To je že realizirano v okviru Zakona o nepravdnem postopku. Poudariti pa je potrebno, da sodišče presoja skladno s temeljnim načelom - kaj je najbolj v korist otroka. Pojma korist otroka ni mogoče enačiti z otrokovimi željami, seveda pa je mnenje otroka v postopku zelo pomembno. 

V luči zagotavljanja nevtralne strokovne osebe  je potrebno izpostaviti projekt  Zagovornika otroka pri Varuhu človekovih pravic. Ta projekt je prerastel in dobil institucionalni okvir v okviru Zakona o varuhu človekovih pravic in Zakona o nepravdnem postopku. Slednja rešitev oziroma podpora je namenja najbolj zahtevnim sporom. Sicer pa vlogo pomoči otrokom zagotavljajo že strokovne osebe na centru za socialno delo, v postopku na sodišču pa lahko otrok tudi sam pove, preko katere osebe (ki ji zaupa) bo podal svoje mnenje. Z namenom varovanja koristi otrok je seveda presoja sodnika, ali ne bi morda tudi on sam opravil neformalnega razgovora z otrokom, še posebej v primeru, da oseba, izbrana s strani otroka, ne deluje v otrokovo največjo korist.

  •  vključitev osnov tovrstnih postopkov v učni program

Ministrstvo za pravosodje podpira idejo, da se otroke že v šoli pouči o pomembnih vprašanjih, ki se jim zastavljajo v zvezi s postopki pred sodiščem.