Skoči do osrednje vsebine

Odločbe za nadomestilo zaradi povečanja cen gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo

28. 3. 2022 smo pričeli z izdajo odločb za Finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo. Skupaj bo izdanih približno 55.000 odločb in izplačanih 31,8 milijona evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli do 8. 4. 2022.

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki  je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:

  • je oddal zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2021;
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US); 

  • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Višina finančne pomoči je v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje, 49 evrov;

  • trajni nasadi, 138 evrov;

  • orna zemljišča, 105 evrov.

Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožite v roku 15 dni. Informativne odločbe bodo izdane najkasneje do 8. 4. 2022.