Skoči do osrednje vsebine

Obveščanje glede pravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev v povezavi z varovanjem čebel

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) pripravlja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

Osnovni namen aktivnosti je informiranje uporabnikov in splošne javnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS za zdravje ljudi in okolje, vključno s čebelami ter ostalimi opraševalci, ki so eden izmed osnovnih indikatorjev onesnaženosti v okolju.

MKGP v prvi vrsti spodbuja prijaznejše tehnologije varstva rastlin, celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami in uporabo metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. V ta namen so na Kmetijskem inštitutu Slovenije vzpostavili spletno stran za integrirano varstvo rastlin, z namenom olajšati uporabnikom dostop do ustreznih informacij glede varstva rastlin.

Načinov kako izboljšati način rokovanja  s FFS je še veliko. V nadaljevanju izpostavljamo ključne točke, ki jih mora upoštevati vsak uporabnik.

V Sloveniji je dovoljeno uporabljati le FFS za katere je bila izdana odločba o registraciji, dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave in razvoj.

 • Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je dovoljena le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedene na etiketi in navodilu za uporabo.
 • Setev semena tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, lahko izvajamo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico.
 • S prazno embalažo ravnamo v skladu z navodili za uporabo.
 • Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Preprečiti moramo zanašanje škropilne brozge na sosednje njivske in urbane površine.  
 • Pri delu s FFS je treba uporabiti primerno vzdrževano in predpisano osebno varovalno opremo.

 Fitofarmacevtska sredstva, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označena z grafičnim opozorilnim znakom  »Nevarno za čebele«.

Grafični opozorilni znak

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z  varstvom čebel določene obveznosti:

 • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,
 • uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
 • uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja,
 • pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na sosednje površine s cvetočimi rastlinami,
 • škropilno brozgo pripravimo na mestih, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov,
 • pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z odpadno embalažo, čiščenju naprav za nanašanje FFS ter uporabo semena tretiranega s FFS.

Prav tako je potrebno biti pozoren na morebitne druge omejitve uporabe in opozorila, ki so navedena na etiketi FFS, zato je vedno potrebno dosledno prebrati navodila za uporabo.

Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi.

Pravica do zdravega okolja je  temeljna pravica vseh državljanov, zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost uporabnika.