Skoči do osrednje vsebine

Sprejeti vsi podzakonski akti Zakona o katastru nepremičnin

Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) se prične uporabljati 4. 4. 2022. Sprejetih je bilo vseh deset podzakonskih aktov, ki jih predvideva ZKN. Zadnji, to je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 23. 3. 2022.

ZKN določa, da je kataster nepremičnin temeljna evidenca podatkov o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ki izkazujejo dejansko stanje nepremičnin.

Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin podrobneje določa način vodenja podatkov katastra nepremičnin, podrobnejše podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, način izkazovanja parcelne številke, številke stavb in delov stavb, pravila za izdelavo elaboratov, vrste elaboratov, spremembe podatkov na zahtevo brez elaborata, bonitete zemljišč, dejansko rabo zemljišč in vzdrževanje poteka mej občin z mejami parcel.

Priloge pravilniku so obrazci za izdelavo elaboratov, razni šifranti in druga metodološka pravila, ki omogočajo izdelavo elaboratov za vpis podatkov v kataster nepremičnin.

Zakon o katastru nepremičnin in vsi podzakonski akti