Skoči do osrednje vsebine

22. marec – Svetovni dan voda: Podzemne vode - skrito naj postane vidno

Letošnji svetovni dan voda je posvečen ozaveščanju o podzemnih vodah, ki so, za razliko od površinskih voda, očem skrite. Njihova vloga za življenje, ki nas obkroža, pa zato ni nič manj pomembna.

Med skalami teče slap

Slap Peričnik | Avtor Mojca Nedog, Direkcija Republike Slovenije za vode

Ključna in najbolj vidna naloga Direkcije Republike Slovenija za vode (DRSV) je urejanje površinskih voda, vendar pa velik del dejavnosti DRSV obsega tudi varstvo in reguliranje ter usmerjanje rabe podzemnih voda.

Varstvo podzemne vode se zagotavlja z doslednim izvajanjem vladnih Uredb za varovanje vodnih virov, skozi postopke izdajanja mnenj in soglasij pri vseh posegih v prostor. Pri posegih kjer so doseženi kriteriji za presojo vplivov na okolje (PVO) pa je s strani DRSV zahtevana izdelava ocene vplivov posega na stanje podzemnih voda. Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na podzemno vodo je bilo izdelano in objavljeno na spletnih straneh DRSV, v januarju 2022 kot priloga splošnih smernic s področja upravljanja z vodami.

Oddelek za vodne pravice Direkcije RS za vode vodi postopke podeljevanja vodnih pravic ter vzpostavlja in vodi informacijski sistem evidence vodnih dovoljenj in koncesij v vodni knjigi. Raba voda se izvaja na površinskih in podzemnih vodah pri čemer pa se za oskrbo s pitno vodo uporabljajo predvsem podzemne vode. V katastru voda je zabeleženih 7000 izvirov, ki se nahajajo povečini v alpskem svetu.

Kar okoli 95 % vodnih pravic je podeljenih za rabo podzemnih voda, od tega iz izvirov dobrih 40 % ter iz vrtin in ostalih virov dobrih 54 %. Delež vodnih pravic iz površinskih voda pa znaša nekaj manj kot 5 %.

Načrt Slovenije z označenimi podzemnimi vodami, izviri in površinskimi vodami

Podeljene vodne pravice na površinskih in podzemnih vodah | Avtor Direkcija Republike Slovenije za vode

Podnebne spremembe, s katerimi se soočamo, bodo imele velik vpliv tudi na »očem skrite« podzemne vode, na njihovo kakovost, količino in posledično na njihovo rabo. Naj postanejo podzemne vode vidne glede na veliko vrednost in pomen, ki jo imajo.