Skoči do osrednje vsebine

Z novelo ZNDM bomo občinam povrnili stroške zaradi povečanega nadzora meje

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM) vzpostavljamo pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, ali so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Državni zbor je novelo sprejel 22. februarja 2022, veljati začne 15. dan po objavi v uradnem listu.

Nezakoniti prehodi državne meje so vsakdanje dejstvo. Lani je bilo obravnavanih 10.067 nezakonitih prehodov državne meje, leta 2020 pa 14.635. Povečana prisotnost policije in tudi vojske pomeni izjemno povečano rabo infrastrukture v obmejnih občinah. To pa posledično prinaša stroške za obnovo infrastrukture, predvsem za sanacijo ter vzdrževanje poti in cest ob državni meji.

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim občinam bomo tako povrnili del stroškov na podlagi meril, ki jih bo z uredbo določila vlada. V uredbi bo podrobneje določen tudi način uveljavljanja povračila stroškov.

Poleg tega je v noveli določeno dodatno povračilo dela stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje, posledično pa povzročijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in tudi drugih organov (npr. Slovenska vojska, civilna zaščita) na območju občin ob državni meji. Vlada v tem primeru s sklepom ugotovi obstoj izrednega dogodka in na podlagi ocenjenih stroškov za odpravo posledic izrednega dogodka odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini.

Finančne posledice novele so ocenjene na 2,5 milijona evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške: za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov.