Skoči do osrednje vsebine

Najava javnega razpisa v okviru izvajanja nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za kulturo najavlja objavo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanja kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v višini 15.000.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis bo objavljen predvidoma 4. marca 2022 in bo odprt do 4. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa bodo kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave razpisa.

Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo biti namenjenih "mehkim" dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja bodo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31. decembra 2025.

Pomembne informacije

Za projekte bo morala biti izdelana investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Iz investicijskega dokumenta projekta bo moralo biti razvidno, da se bo projekt izvajal v skladu z načelom "ne škoduje bistveno" (angleško Do No Significant Harm – DNSH) in da bo dosegal okoljsko sprejemljivost ter zasledoval vsaj enega izmed okoljskih vidikov, ki izhajajo iz Ciljev trajnostnega razvoja, povzetega po Mednarodnem svetu za spomenike in spomeniška območja (angleško International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) dokumentu "Cultural Heritage for Achieving the Sustainable Development Goals" (v angleškem jeziku).

Iz investicijskega dokumenta bo morala biti razvidna namembnost objekta in vključenost turističnih in digitalnih vsebin. Nosilec dejavnosti v kulturnem spomeniku bo moral predložiti program dela oziroma upravljanja za pet (5) let, ki vključuje tudi turistične vsebine. Za izvajanje projekta bo moralo biti pridobljeno ali v pridobivanju gradbeno dovoljenje ter kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.