Skoči do osrednje vsebine

Število oseb s statusom vojnega invalida, vojnega veterana oziroma žrtve vojnega nasilja

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino opravlja upravne, strokovne in administrativno - tehnične naloge na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Med naloge organa sodi tudi spremljanje izvajanja zakonodaje na teh področjih, vključno s spremljanjem podatkov o številu oseb, ki jim je bil priznan status vojnega invalida, vojnega veterana oziroma žrtve vojnega nasilja. Evidenco vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja vodijo in vzdržujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrstvo zaradi opravljanja zakonskih nalog. Spremljanje omenjenih statističnih podatkov je pomembno tako zaradi vpogleda v aktualno stanje kot tudi zaradi načrtovanja izvajanja nalog na tem področju.

Področje urejajo štirje zakoni:

Omenjeni zakoni določajo pogoje za pridobitev statusa, posamezne kategorije upravičencev, njihove pravice ter postopek.

V spodnjem pregledu so predstavljeni podatki o upravičencih po posameznem področju na dan 31. 12. 2021 in sicer skupno število upravičencev ter število upravičencev po posameznih kategorijah.

1. Vojni invalidi

Na dan 31. 12. 2021 je bil v evidenci vpisan 2001 upravičenec, vojni invalid.

Število upravičencev po kategorijah:

Kategorija število
Vojaški vojni invalid 166
Vojaški mirnodobni invalid 705
Civilni invalid vojne 547
Agresija na Republiko Slovenijo 1991 83
Družinski član padlega borca 36
Družinski član druge osebe 12
Družinski član umrlega vojaškega vojnega invalida 276
Družinski član umrlega vojaškega mirnodobnega invalida 85
Družinski član umrlega civilnega invalida vojne 91

2. Vojni veterani

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v evidenci vpisano 68.399 upravičencev, vojnih veteranov.

Število upravičencev po kategorijah:

Kategorija število
Družinski član umrlega vojnega veterana 62
Veteran iz let 1941-1945 1.880
Veteran iz let 1941-1945 mlajši od 15 let 979
Vojni ujetnik 2
Veteran 1991 Ministrstvo za notranje zadeve 8.966
Veteran 1991 Ministrstvo za obrambo 43.012
Borec za severno mejo, vojni dobrovoljec 0
Državljan RS - udeleženec Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije 173
Državljan RS - antifašistično gibanje, zavezniška vojska 4
TIGR 0
Oborožen pripadnik narodne zaščite 5.828
Delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve 342
Oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade 5
Delavec upravnega organ, pristojnega za upravne notranje zadeve 29
Oseba, ki je bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v opravljanje njenih nalog v zvezi z barikadami in drugimi ovirami 40
Oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe 189
Pripadnik oskrbne enote republiške koordinacijske skupine 17
Pripadnik službe za obveščanje 371
Član republiškega mestnega ali občinskega štaba za civilno zaščito, član specializiranih enot 835
Voznik ali zdravstveni delavec v reševalnih vozilih nujne medicinske pomoči, član operativnega sestava gasilske organizacije 298
Obveznik delovne dolžnosti 4.468
Predstojnik, delavec zbirnega centra za vojne ujetnike 290
Delavec carinske službe 305
Oseba, ki je vzdrževala stike z mednarodno nadzorno komisijo 7
Organizator manevrske strukture narodne zaščite 91
Oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite opravljala naloge narodne zaščite 188

3. Žrtve vojnega nasilja

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v evidenci vpisano 25.690 upravičencev, žrtev vojnega nasilja.

Število upravičencev po kategorijah:

Kategorija število
Taboriščnik 494
Zapornik 139
Izgnanec 6.763
Interniranec 372
Delovni deportiranec 118
Begunec, pregnanec 7.633
Ukradeni otrok 217
Prisilni mobiliziranec 185
Otrok padlih staršev 178
Otrok enega padlega starša 8.899
Bivši italijanski vojak, interniranec 1
Otrok katerega starš je umrl, bil ubit ali pogrešan zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov drugih oboroženih sil 529
Begunec zaradi delovanja drugih oboroženih sil 162