Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 326. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 326. dopisni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme.

Z Uredbo se usklajujejo pravila glede medicirane krme v EU. Predhodno je bilo področje proizvodnje, dajanja na trg in uporabe medicirane krme urejeno z direktivo, ki pa so jo države članice različno prenašale v svoj pravni red.

S to uredbo se urejajo pristojni organ, uradni nadzor, dajanje na trg vmesnih proizvodov in poročanje o porabi, zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih, uvoz in trgovanje v povezavi z dostopnostjo seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, sistemi zbiranja in zavrženja neuporabljene medicirane krme in vmesnih proizvodov ter kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/4.

Izločitev zemljišč iz poslovnih knjig Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o

Vlada je odločila, da se zemljišča, ki so bila na podlagi delitvene bilance, potrjene s sklepom vlade iz leta 2016, iz poslovnih knjig Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v delu ali celoti prenesena v poslovne knjige Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in v gospodarjenje družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ter pri katerih ni vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije, izločijo iz poslovnih knjig MKGP in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

MKGP je na podlagi vpogledov v redne izpise iz zemljiške knjige, ki jih je opravilo novembra lani ugotovil, da pri zemljiščih, ki so bila vsa vključena v delitveno bilanco, ni vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije. Dejstvo, da so bila v delitveno bilanco vključena tudi zemljišča, ki v zemljiški knjigi niso bila opredeljena kot last Republike Slovenije, je v revizijskem poročilu Pravilnost poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom ter učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ugotovilo tudi Računsko sodišče.

MKGP ne razpolaga z ustreznimi knjigovodskimi listinami, na podlagi katerih bi predmetna zemljišča izločilo iz svojih poslovnih knjig, prav tako pri zemljiškoknjižnem sodišču ne more pridobiti ustreznih listin oz. izkazati upravičenega interesa za pridobitev ustreznih listin, saj pri teh zemljiščih ni bila vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije.

Sprememba sestave Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS).

V Odboru za spremljanje PRP RS se:

 • kot namestnika predsednika imenuje Anton Harej kot predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP);
 • z mesta članice razreši Maša Žagar in namesto nje kot predstavnik MKGP imenuje Branko Ravnik;
 • z mesta namestnice razreši Marija Žamut in namesto nje kot predstavnik MKGP imenuje Jože Ileršič;
 • z mesta namestnika razreši Aleš Praček in namesto njega kot predstavnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja imenuje Matjaž Tratnik;
 • z mesta članice razreši Špela Perme in namesto nje kot predstavnica Ministrstva za finance imenuje Marina Dobraš;
 • kot namestnica imenuje Klavdija Štimec kot predstavnica Ministrstva za finance;
 • z mesta namestnika razreši Igor Teršar in namesto njega kot predstavnica Ministrstva za kulturo imenuje Irena Marš;
 • z mesta članice razreši Nataša Kobe Logonder in namesto nje kot predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imenuje Marko Pukšič;
 • z mesta namestnika razreši Vinko Žagar in namesto njega kot predstavnica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imenuje Anja Močnik;
 • z mesta namestnice razreši Tatjana Zagorc in namesto nje kot predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije imenuje Anita Jakuš;
 • z mesta člana razreši Branko Ravnik in namesto njega kot predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije imenuje Janez Pirc;
 • z mesta člana razreši Rok Damijan in namesto njega kot predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine imenuje Anja Mager;
 • z mesta članice razreši Nataša Klemenčič Štrukelj in namesto nje kot predstavnica Čebelarske zveze Slovenije imenuje Tina Žerovnik;
 • z mesta namestnice razreši Tanja Magdič in namesto nje kot predstavnica Čebelarske zveze Slovenije imenuje Petra Bračko.