Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 113. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 113. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022.

V skladu s Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljnjem besedilu: Gozdni sklad) na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejme Vlada Republike Slovenije. upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki ga družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. plačuje Republiki Sloveniji v višini 20 % od prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov ter iz naslova koncesijske dajatve, ki jo plačujejo koncesionarji na podlagi še obstoječih koncesijskih pogodb. Del skupno razpoložljivih sredstev v Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 predstavljajo tudi prenesena neporabljena sredstva Gozdnega sklada iz preteklega leta.

Načrtovan skupen obseg porabe sredstev Gozdnega sklada za leto 2022 znaša 20.284.621,77 evra. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 načrtuje razdelitev teh sredstev po posameznih namenih, kot jih določa ZGGLRS.

Predlog stališča RS do Sporočila Komisije – Trajnostni ogljični cikli

Vlada je sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Trajnostni ogljikovi krogi. Slovenija stališče podpira.

Evropska komisija je 15. decembra 2021 objavila dokument z naslovom Trajnostni ogljični cikli. Z ukrepi želi prispevati k blaženju oziroma k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z odstranjevanjem ogljika iz ozračja. V ospredje se postavlja trajnostno upravljanje zemljišč, ki so ključnega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Z blaženjem oziroma zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov bi lahko prispevali k obnovitvi biotske raznovrstnosti.

Slovenija in večina držav članic je ukrepom naklonjena, potrebno pa je upoštevati kmetijske posebnosti posameznih držav članic. Nizkoogljično kmetijstvo prinaša tako okoljske kot podjetniške priložnosti za kmete in gozdarje, pomembno pa je, da se ohrani primarna funkcija kmetijstva, to je proizvodnja hrane. Poleg skupne kmetijske politike (SKP) bo potrebno zagotoviti tudi druge vire financiranja ter zagotoviti, da se bo pobuda nizkoogljičnega kmetijstva smiselno vključevala v cilje ostalih pobud Evropske komisije. Potrebno bo vzpostaviti tudi strokovno skupino, v kateri bodo strokovnjaki držav članic iskali možnosti za doseganje nizkoogljičnega kmetijstva na ravni EU.

O tej temi so evropski ministri za kmetijstvo razpravljali že na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v mesecu januarju. To bo tudi osrednja tema neformalnega srečanja kmetijskih ministrov

Seznanitev z odpoklicem člana in izvolitvijo novega člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada se je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. (SiDG) seznanila, da je Svet delavcev SiDG 30. 11. 2021 pred potekom mandata odpoklical Lovra Bornška z mesta funkcije člana nadzornega sveta SiDG.

Nadzorni svet SiDG poleg petih predstavnikov ustanoviteljice (Republike Slovenije) sestavljajo tudi trije predstavniki delavcev. Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta SiDG, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino SiDG.

Namesto odpoklicanega člana je svet delavcev dne 30. 11. 2021 za mandatno dobo štiri leta izvolil novega člana nadzornega sveta SiDG, ki je predstavnik delavcev Borisa Semeniča.

Sklep o imenovanju članov Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu

Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu.

Komisijo sestavljajo:

  • predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Hermina Oberstar, Vesna Stradar, Matija Medvešček in Dijana Pirc,
  • predstavniki Ministrstva za okolje in prostor: dr. Andreja Sušnik, dr. Gregor Gregorič, Katja Kozjek in Renato Bertalanič,
  • predstavnika Ministrstva za obrambo: Ana Jakšič in Rudolf Golob,
  • predstavnika Ministrstva za finance: Marina Dobraš in Klavdija Štimec,
  • predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: Janez Pirc in dr. Dušica Majer.

Za predsednico komisije se predlaga Hermina Oberstar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.