Skoči do osrednje vsebine

Nov kamenček v mozaiku varovanja zdravja pred radonom

Minister za okolje in prostor in minister za zdravje sta sprejela Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) se s svojimi določbami sicer obsežno ukvarja s problemom radona in posledični izpostavljenosti delavcev in prebivalstva. Tako zakon določa obvezno sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona, obveznost delodajalca, da zagotovi meritve radona na delovnih mestih na območjih z več radona ter določa ukrepe v primeru povišanih koncentracij radona. Nadalje zakon predvideva postopek pridobitve pooblastila za izvajanje meritev radona in obseg ter način zbiranja, vodenja in obdelovanje podatkov o meritvah radona. Večji del zakonskih zahtev je konkretiziranih na nivoju podzakonskih predpisov.

Z navedenim pravilnikom pa se konkretizirajo še zakonske zahteve za protiradonske varne gradnje. S tem pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo tudi zahteve iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. S protiradonskim projektiranjem in radonskimi sanacijami obstoječih stavb se v slovensko gradbeništvo uvajajo nove zahteve s katerimi se zagotavlja zaščita in varstvo ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Pravilnik določa, da minister pristojen za graditev izda  v šestih mesecih po uveljavitvi pravilnika tehnično smernico za graditev, ki ureja zaščito pred radonom v stavbah s katero določa priporočene projektantske in gradbene ukrepe ter rešitve za dosego izpolnjevanje zahtev iz pravilnika.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/22 z dne 3. 2. 2022, veljati začne 18. 2. 2022, uporabljati pa se začne 30. 6. 2022.