Skoči do osrednje vsebine

Agencija za radioaktivne odpadke ARAO ima nove pravne podlage za svoje delovanje

Vlada Republike Slovenije je na svoji 109. redni seji dne 13. 1. 2022 izdala Uredbo o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Uredba določa način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, organizacijsko obliko izvajalca javne službe, vire financiranja in način njihovega oblikovanja ter metodologijo za oblikovanje virov financiranja, seznam objektov, ki jih izvajalec javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki upravlja, merila za oblikovanje cenika za storitve in druge vsebine, pomembne za izvajanje vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.

Z uredbo se določa, da bo obvezno državno gospodarsko javno službo še naprej izvajal javni gospodarski zavod v lasti države, in to za nedoločen čas. Javni gospodarski zavod bo izvajal pet glavnih nalog, kot jih določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). S tem se izpolnjujejo usmeritve, začrtane v Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025. Glavni cilj je tako ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, da zaradi njih ne bo škodljivih posledic za ljudi in okolje.

Odlok dopolnjuje določbe uredbe, ki določa, da se javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki izvaja v javnem gospodarskem zavodu, katerega edini ustanovitelj je Republika Slovenija.

Odlok ureja firmo, sedež in dejavnosti zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, financiranje in poslovanje zavoda, upravljanje zavoda in njegove organe, pristojnosti ustanovitelja in določbo o statutu zavoda.

Ker je z zadnjo novelo ZVISJV-1 (Uradni list RS, št. 172/21) nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki prešel iz ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, na ministrstvo, pristojno za odpadke, je ta zakonska rešitev konkretizirana tudi v določbah uredbe, predvsem pa odloka.

Uredba in odlok sta objavljena v Uradnem listu RS, št. 8/22, začela pa bosta veljati 1.2.2022