Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za december 2021

Objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za december 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.024,24 evra). Plačo, nižjo od minimalne plače, lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. januarja 2022.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Z 31. decembrom 2021 se za policiste, ki opravljajo delo v neenakomernem delovnem času oziroma imajo začasno prerazporejen delovni čas, zaključi referenčno obdobje. Policistom, ki jim je bilo v referenčnem obdobju odrejeno delo prek povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se ta presežek ur šteje in izplača kot delo prek polnega delovnega časa.

Dodatki

Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Dodatek za rizične razmere za čas epidemije COVID – 19, ki se je končala 15. junija 2021, javni uslužbenci ne prejemajo več.

V preglednici je posebej prikazana višina plačila za delovno uspešnost. Znesek je že vključen v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Pri plači za december 2021 so javni uslužbenci prejeli delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za december 2021. Javni uslužbenci, ki opravljajo naloge iz projekta Predsedovanje Svetu Evropske unije, so prejeli tudi delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za december 2021.

Vlada RS je 19. 5. 2021 sprejela sklep, št. 10000-17/2020/7, s katerim je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFERAC (razen za lokalne skupnosti), tako da so plače izplačane 10. delovni dan v mesecu oziroma najkasneje do 15. v mesecu. Izplačilo plače za december 2021 je bilo v petek, 14. januarja 2022.

Pri izplačilu plače za december 2021 je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v decembru 2021, ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za december 2021 ter za naloge iz projekta Predsedovanje Svetu Evropske unije za december 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač in dodatkov za pretekle mesece.