Skoči do osrednje vsebine

Zavračamo obtožbe policijskih sindikatov o oviranju sindikalne dejavnosti

V zadnjem obdobju sta policijska sindikata vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in Policije večkrat javno obtožila, da se javnim uslužbencem Policije onemogoča svobodno združevanje in izvajanje sindikalne dejavnosti ter, da se ovira uresničevanje sindikalnih pravic. Zaradi tega sta napovedala tudi kazenske ovadbe zoper generalnega direktorja policije in tiste vodje policijskih enot, ki bodo ravnali v skladu s pisnimi navodili generalnega direktorja policije.

Priznavanje ur za sindikalno delo

Pojasnjujemo, da je bistvo tokratnega spora priznavanje plačanih ur, ki jih želijo sindikalni zaupniki obeh sindikatov v letu 2022 porabiti za sindikalno delo. Konec lanskega leta sta namreč sindikata brez kakršnegakoli predhodnega dogovora delodajalca obvestila, da bo v 2022 polni delovni čas sindikalno delo skupaj opravljalo 21 policistov.

V skladu s Kolektivno pogodbo za policiste se ure za sindikalno delo priznavajo za udeležbo na sestankih in za ostale sindikalne aktivnosti, določene v kolektivni pogodbi za policiste, sindikalni zaupniki pa se morajo o izrabi dodeljenih ur z neposrednim vodjo praviloma dogovoriti najmanj deset dni pred načrtovano izrabo, upoštevajoč zahteve sindikalnega dela in delovnega procesa. Vodstvo ministrstva je zato sindikata obvestilo, da se s predlaganim načinom koriščenja (plačanih) ur za sindikalno delo ne strinja.

Ne glede na to, da je to sicer dolgoletna praksa, v ministrstvu menimo, da takšna praksa ni pravilna. Policijska sindikata izrabe ur za določene sindikalne zaupnike namreč ne usklajujeta z delodajalcem, ampak ga zgolj obvestita o tem, da bodo določeni sindikalni zaupniki sindikalno delo opravljali polni delovni čas, in pričakujeta, da jim bo delodajalec vse te ure priznal in plačal. Poleg tega menimo, da takšen način izrabe ur za sindikalno delo sindikalnim zaupnikom ne omogoča, da so strokovno in psihofizično usposobljeni za opravljanje nalog policije, čeprav Zakon o organiziranosti in delu v policiji policistom to izrecno nalaga.

Plačilo sindikalnih zaupnikov

Pojasnjujemo še, da vsi sindikalni zaupniki, ki svoj celotni delovni čas namenjajo sindikalnemu delu, za vse opravljene ure prejemajo plačo, kot če bi opravljali delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, vključno z vsemi dodatki (ne le stalnimi, ampak tudi drugimi npr. del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, dodatek za delo v rizičnih razmerah …). Priznane so jim tudi vse druge pravice, ki izhajajo iz statusa policista (dodatek za stalnost, plačilo prispevkov za poklicno pokojninsko zavarovanje, letni dopust v skladu z določbami, ki veljajo za policiste), čeprav v praksi policijskih pooblastil sploh ne izvršujejo.

Glede na navedeno je trenutni način izrabe ur za delodajalca tudi zelo neracionalen in drag. Sindikalni zaupniki, ki svoje delo opravljajo polni delovni čas (skupno jih je bilo 21, od septembra dalje pa 22), so namreč v zadnjem letu prejeli plačilo za skupno 44.368 ur sindikalnega dela, pri čemer je ministrstvo za plačilo vseh stroškov dela za te sindikalne zaupnike porabilo 756.391,31 evra bruto oziroma 914.245,30 evra bruto bruto. Vsi ostali sindikalni zaupniki (ki sindikalno delo opravljajo samo del svojega delovnega časa) in člani sindikata so v zadnjem letu za sindikalno delo porabili še dodatnih 26.907 ur, za katere je delodajalec plačal približno 374.500 evrov bruto oziroma 457.500 evrov bruto bruto.

Predlog za spremembe kolektivne pogodbe

Vodstvo ministrstva odločno zavrača obtožbe, da gre pri tem za kakršnokoli onemogočanje ali oviranje sindikalne dejavnosti. Sindikata sta bila namreč že večkrat pozvana, da sporočita, če želita, da bi nekateri sindikalni zaupniki svoje funkcije v sindikatu opravljali profesionalno, pri čemer bi se pogoje za poklicno opravljanje sindikalnih funkcij celovito dogovorilo v Kolektivni pogodbi za policiste. Jasnega odgovora do danes še nismo dobili, zato bo sindikatoma v kratkem posredovan konkreten predlog za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, s katerimi bi ustrezno uredili področje dela profesionalnih sindikalnih zaupnikov.