Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot kmetijska gospodarstva in so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu ter so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 10.4.2021.

Upravičeni stroški:

  • stroški materiala in blaga,
  • stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev,
  • stroški transportnih storitev,
  • stroški intelektualnih in osebnih storitev,
  • stroški plač in povračil v zvezi z delom

Rok za oddajo vlog je kadarkoli v obdobju od vključno 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022, oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: