Skoči do osrednje vsebine

Poziv Urada vlade za komuniciranje Računskemu sodišču v zvezi z revidiranjem Slovenske tiskovne agencije

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) pozdravlja odločitev Računskega sodišča za revizijo v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo (STA). Žal se zdi predlog revizije zelo pomanjkljiv, zato UKOM predlaga revizijo pravilnosti poslovanja STA s ciljem izreka mnenja o skladnosti poslovanja STA s predpisi, ki v državah članicah EU urejajo izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Prejšnji direktor STA je namreč ob podpori nadzornega sveta izvajanju predpisov EU oziroma Uredbe nasprotoval s sprožitvijo upravnega spora in celo z zahtevo za zadržanje njenega izvajanja, kar je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrnilo.

V nadaljevanju UKOM tudi opozarja, da STA pri ločenem računovodskem evidentiranju dejavnosti gospodarske javne službe, tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti do virov sredstev ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda. Utemeljeno je mogoče sklepati, da STA tudi ni vodila stroškovnega računovodstva, skladno s pravili skrbnega računovodstva.