Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030

Vlada je na svoji 108. redni seji 23. decembra 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030.

 Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 (NPUR 2021–2030) je programski dokument vlade, ki določa glavne cilje in temeljne ukrepe za izboljšanje socialnoekonomskega položaja romske skupnosti in njenih pripadnikov, za ustvarjanje pogojev za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti in njihovo opolnomočenje ter krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti v procesih za izboljšanje lastnega položaja ter doseganja polne vključenosti in enakosti v slovenski družbi v obdobju 2021–2030.

NPUR 2021–2030 je nastal skozi dolgotrajen proces posvetovanja in sodelovanja s predstavniki romske skupnosti in vsemi tistimi institucijami in organizacijami, ki se na terenu, v okoljih, kjer Romi živijo, že vrsto let ukvarjajo s pripadniki romske skupnosti. Temelji na njihovih dosedanjih izkušnjah in ugotovitvah. Izhaja iz zavedanja o tem, da romska skupnost v Sloveniji ni enovita in da se njeni pripadniki v različnih okoljih lahko soočajo z zelo raznolikimi izzivi. Pristojni nosilci ukrepov bodo to resničnost in dejstvo poskušali v največji meri upoštevati v okviru svojih podrobnih področnih programov oziroma pri načrtovanju in izvajanju samih ukrepov. Pozornost pri izvajanju ukrepov na ključnih področjih bo še posebej skrbno usmerjena v območja, kjer je stanje najslabše.

NPUR 2021–2030 gradi na izkušnjah preteklega obdobja in bo z nekaterimi že vzpostavljenimi in vpeljanimi ukrepi nadaljeval ter te ukrepe nadgradil, okrepil in razširil. Ukrepi bodo usmerjeni tako v opolnomočenje pripadnikov romske skupnosti kot pripadnikov posebne manjšinske skupnosti kot tudi in predvsem v naslavljanje izzivov njihove socialne izključenosti, socialnoekonomske prikrajšanosti in izpostavljenosti diskriminaciji ter anticiganizmu.

NPUR 2021–2030 določa glavne cilje in ukrepe na prednostnih vsebinskih področjih v obdobju 2021–2030, s katerimi bodo ključni deležniki (tudi romska skupnost sama) zagotovili čim boljše pogoje, možnosti in spodbude za izboljšanje kakovosti življenja pripadnikov romske skupnosti in za razvoj skupnosti. Glavni dolgoročni strateški cilj NPUR 2021–2030 je omogočiti in prispevati k dejanski enakosti, vključevanju in udeležbi Romov do leta 2030, s čimer se zasledujejo tudi cilji novega strateškega okvirja EU za Rome: »Unija enakosti: EU strateški okvir za enakost, vključenost in udeležbo Romov«.

Z namenom prispevanja k temu dolgoročnemu strateškemu cilju novi program zasleduje naslednje področne in horizontalne cilje:

 • višja stopnja vključenosti romskih otrok v programe predšolske vzgoje;
 • uspešno zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja;
 • vključevanje pripadnikov romske skupnosti v nadaljnje izobraževanje in pridobivanje znanj in izkušenj za uspešno vključevanje na trg dela;
 • spodbujanje vključevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva na trg dela (med njimi pripadnikov romske skupnosti);
 • izboljšanje pripravljenosti pripadnikov socialno ogroženih in ranljivih skupin za vstop na trg dela ter okrepitev njihove opolnomočenosti (med njimi pripadnikov romske skupnosti);
 • izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbene procese in širše družbeno okolje;
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti socialnovarstvenih storitev in programov, namenjenih krepitvi socialnoekonomskega položaja vključenih;
 • odpravljanje škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja (tako imenovane zgodnje poroke) in prisilne poroke ter ozaveščanje o škodljivosti teh pojavov in pomembnosti ukrepanja pristojnih ustanov;
 • izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti;
 • izboljšanje bivanjskih razmer pripadnikov romske skupnosti, pospešitev ureditve naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, in v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotovitev dostopa do javnih dobrin ter spodbujanje odprave dejanskega prostorskega ločevanja, preprečevanje nadaljnje izoliranosti in getoizacije ob premagovanju razvojnih težav ciljnih območij regionalne politike za zagotovitev osnovnih možnosti za enakopravni razvoj romske skupnosti v Sloveniji;
 • krepitev ukrepov pri izvajanju stanovanjske politike;
 • spodbujanje specifičnega, aktivnega kulturnega delovanja in socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti, v skladu z njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami;
 • izboljšanje varnosti in sobivanja v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih območjih;
 • izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti in negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje;
 • spodbujanje in krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in zaupanjem;
 • spodbujanje skupnega lokalnega razvoja in obravnavanje konkretnih lokalnih problematik;
 • zagotavljanje učinkovitega uresničevanja nacionalnega programa ukrepov in doseganje čim večjih učinkov ukrepov ter njihovih sinergij na terenu;
 • izboljšanje zmogljivosti in ozaveščenosti vseh pristojnih ustanov ter opolnomočenje predstavnikov romske skupnosti.

V prihodnjem obdobju bodo nosilci ukrepov iz programa svoje ukrepe vključili v strateške in programske dokumente ter dejavnosti na svojem področju oziroma bodo pripravili svoje podrobne področne programe skladno s 6. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in zanje zagotovili finančna sredstva. Enako velja tudi za aktivnosti, povezane s spremljanjem uresničevanja programa. Pri nekaterih ukrepih in aktivnostih višine predvidenih potrebnih sredstev trenutno še ni mogoče natančno opredeliti, vsekakor pa se bodo ta pravočasno načrtovala in črpala iz različnih virov, od državnega proračuna do evropskih sredstev, ter se bodo usklajevala v okviru priprave državnega proračuna in podlag za črpanje sredstev evropske kohezijske politike.

Svoje podrobne področne programe in ukrepe morajo pristojni nosilci ukrepov v skladu s sklepom vlade sprejeti in jih poslati vladnemu Uradu za narodnosti najkasneje do 30. junija 2022.

Uresničevanje programa se bo sistematično spremljalo skozi delo delovnega telesa vlade, ki je ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in je sestavljeno iz predstavnikov pristojnih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Uresničevanje programa se bo spremljalo predvsem skozi letna poročila vlade o položaju romske skupnosti, skozi evalvacije programa tekom njegovega izvajanja, sprotno in poglobljeno spremljanje uresničevanja ukrepov pa bo zagotovljeno skozi projekt Nacionalna platforma za Rome, ki ga izvaja vladni Urad za narodnosti predvsem v okoljih, kjer Romi živijo.

Tudi v prihodnjem obdobju bodo na pristojnih ministrstvih imenovani koordinatorji na ravni državnih sekretarjev. Poleg koordinatorjev bodo znotraj ministrstev imenovane kontaktne osebe, ki bodo skrbele za koordinacijo znotraj ministrstva in za komunikacijo z uradom. Kontaktno osebo bo imenoval tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V novem obdobju bodo tudi občine pozvane, da določijo koordinatorja, ki bo vez med ukrepi občine in ukrepi iz tega programa oziroma bo skrbel za komunikacijo z vladnim uradom. K imenovanju koordinatorja bo pozvan tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije.