Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo MOP glede pogodb s podjetjem SOL.LEX.SUS

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor je v obdobju od marca 2020 do decembra 2021 z družbo SOL.LEX.SUS d. o. o. sklenilo štiri (4) pogodbe. Zakonodaja je zelo obsežna, ZVO-2 ima več kot 300 členov, na njegovi podlagi je sprejetih več kot 70 predpisov, kar je bilo treba uskladiti tudi s predpisi EU.

Varstvo okolja predstavlja izjemno obsežen korpus pravnih pravil, v večji meri direktiv, a tudi številnih uredb, tako zakonodajnih kot izvedbenih, ter sklepov Evropske komisije in nekaterih drugih institucij. Predpisi, ki so namenjeni varovanju okolja se tako na ravni EU kot na nacionalni ravni soočajo s pomanjkljivo implementacijo. Uresničevanje zapisanih ciljev (ničelna rast emisij toplogrednih plinov, ničelna neto pokrivnost zemljišč itd). namreč globoko posega v obstoječe delovanje številnih družbenih podsistemov in premiki k zastavljenim ciljem so pogosto prepočasni. ZVO-2, ki ureja instrumente varstva okolja, je tako skupek nacionalnih potreb in idej normiranja ter zahtev prava EU. Zakon v posameznih določbah daje podlago tudi za podrobnejše uresničevanje zahtev številnih drugih aktov EU na podzakonski ravni. Posebnost prava okolja glede na druge (upravno)pravne veje je v njegovi veliki povezanosti z znanstvenimi in tehničnimi vprašanji, kar zahteva večjo fleksibilnost in s tem v veliki meri urejanje na podzakonski ravni. Materija pravnega urejanja je torej obsežna in zahtevna.

Navedene štiri pogodbe so bile sklenjene z namenom priprave treh vsebinskih sklopov:

  • koncesija za termično obdelavo;
  • Priprava Zakona o varstvu okolja (ZVO2);
  • za podporo pri usklajevanju ZVO2 s ključnimi javnostmi, deležniki (med drugimi nevladne organizacije). Na podlagi sprejetih pripomb in pripomb Zakonodajne prave službe je izvajalec pripravil je izvajalec pripravil ustrezne popravke zakona, amandmaje. V sklopu te pogodbe se pripravljata tudi 2 podzakonska akta k ZVO2 (2 uredbi, vsaka ima okvirno 90 členov).

Tabela s pogodbami (brez DDV, .doc)

Decembra je bila nato sklenjena še ena (1) pogodba - Pravna podpora v zvezi s podelitvijo koncesije za izvajanje državne gospodarske službe sežiganja komunalnih odpadkov, v vrednosti 157.500 evrov brez DDV.

Več informacij o ZVO-2 na spletu MOP

Objavljen predlog ZVO-2 na spletu državnega zbora